Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިން މާދަމާރޭގެ 08:00 އަށް)

 

ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ކެރީގެއަސަރުފޯރާނެ، އެހެން ހިސާބުތަކަށް މޫސުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ރަގަޅުވާނެ.

ހުޅަނގާއި، ހުޅަނގު އުތުރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 10 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަަޑުވާނެ.

 

02 ރަޖަބު 1438 

30 މާރިޗް 2017