Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް)

 

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ. އެހެންހިސާބުތަކަށް ކެރީއަސަރަފޯރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 

ވައިޖެހޭނީ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން 03 – 13 މެލާ ދެމެދުގެބާރުމުނުގައި، އެހެންހިސާބުތަކުގައި ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 05 – 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަށް މަޑުވާނެ.

 

 

13 ޞަފަރު 1440

22 އޮކްޓޯބަރ 2018