Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާ ގޮތް

(މިއަދު 10:00އިންް މާދަމާ 10:00އަށް)

 

 މެދުތެރޭގެ އެކި ހިސާބަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ. އުތުރާއި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ.

 

މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް، އިރުއުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު 08 މޭލާއި 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ. އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 05 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ.

 

މެދުތެރޭގެ ކަނޑުތަށް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ ވާނެ، އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކަނޑުތަށް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

 
15
 ޖުމާދަލްއާޙިރާ  1440

 20 ފެބުރުވަރީ  2019