Maldives Meteorological Service

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު 10:00 އިން މާދަމާގެ 10:00 އަށް)

 

 

ރާއްޖޭގެެ މޫސުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ރަގަޅުވާނެ.

 

އިރާއި އިރު ދެކުނުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާ 10 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

 

 

ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

 

   23 ރަބީޢުލް އައްވަލު1439 

11 ޑިސެމްބަރ 2017