Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް)

 

ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ކެރީގެއަސަރުފޯރާނެ. މެދުތެރެއާއި އުތުރުއަތޮޅުތަކަުގެ މޫސުން ޢާންމުގޮ ތެއްގައި ރަގަޅުވާނެ.

 

މެދު ތެރޭ އަތޮޅުތަކަށް އިރުއުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާ 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް  ގަޑިއަކު 3 މޭލާ 10 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.

 

މެދު ތެރޭ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

 

04 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439

20 ފެބުރުވަރީ 2018