Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

( މިއަދު ހެނދުނު   10:00 އިން މާދަމާ ހެނދުނު   10:00އަށް )

 

ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ގުގުރުންވެސް އެކަށީގެންވޭ.

ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ.އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވޭ

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް މަޑުވެފަ ވިލާގަނޑުގައި އާދައެިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ.

 

28 ރަމަޟާން 1438

23   ޖޫން 2017