ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިރޭ 08:00 އިންް މާދަމާ ރޭގަނޑު 08:00 އަށް)

 

 ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު  ފޯރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށީގެން ވޭ.

 

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް އިރުއުތުރާއި އިރުން، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުއުތުރާއި އުތުރުން، ހުރިހައި ހިސާބަކަށްވެސް ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު ވާނެ.

 

ރާޅުގެ އުސްމިން: 2 -–4 ފޫޓު.

 

 

09 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

22 ޖަނަވަރީ 2021