ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

ވިލާ މަދު

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ގަން

32°C

ވިލާ މަދު

ހުޅުލެ

32°C

ވިލާ މަދު

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

32°C

ވިލާ މަދު

ގަން

30°C

ކެރި

ހުޅުލެ

32°C

ވިލާ މަދު

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

32°C

ވިލާ މަދު

ގަން

30°C

ވިލާ މަދު

29.2°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

އިރު 7

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

އާދީއްތަ

32°C

ހޯމަ

32°C

އަންގާރަ

32°C

ބުދަ

32°C

ބުރާސްފަތި

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ބުދަ

2 މާރިޗު

ބުރާސްފަތި

3 މާރިޗު

ބުރާސްފަތި

10 މާރިޗު

ހުކުރު

18 މާރިޗު

ހުކުރު

25 މާރިޗު

އަންގާރަ

7 މާރިޗު

އަންގާރަ

14 މާރިޗު

އަންގާރަ

21 މާރިޗު

ބުދަ

22 މާރިޗު

ބުދަ

29 މާރިޗު

އިރު އަރާ

06:08

އިރު އޮއްސޭ

18:15

ހަނދު އަރާ

08:55

ހަނދު އޮއްސޭ

20:38

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

03:42

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

4.7

ޖާވާގެ ދެކުނު، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 20:04

5.1

ޖާވާ، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 01:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ދުވަސް 23 މާރިޗް

ކޮންމެ އަހަރަކު މާރިޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮންމެ އަހަރަކަށްވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝިޔާރެއްގެ ދަށުންނެވެ. މިއަހަރަށްް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޔާރަކީ " ފެނާއި މޫސުމީ ކުރިމަގު ހުރިހާ ޖީލުތަކަށް" އެވެ

ބުދަ, 22 މާރިޗު 2023
2023 ފެބުވަރީއަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2023 ފެބުރުވަރީގައި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެން ވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑުގަށް ވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް މަތިވުން އެކަށީގެންވޭ. ނަމަވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

 

 

ހޯމަ, 6 ފެބްރުއަރީ 2023