ހުޅުލެ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

31°C

ވިއްސާރަ

ގަން

8°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ވާރޭ

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

29.2°C

މޫސުން ރަނގަޅު

0

މިލިމީޓަރ

އުތުރު ހުޅަނގު އުތުރު 12

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

ހުކުރު

31°C

ހޮނިހިރު

31°C

އާދީއްތަ

30°C

ހޯމަ

30°C

އަންގާރަ

31°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ބުދަ

6 ޖުލައި

ބުރާސްފަތި

14 ޖުލައި

ބުރާސްފަތި

21 ޖުލައި

ބުރާސްފަތި

28 ޖުލައި

ހުކުރު

29 ޖުލައި

އިރު އަރާ

06:00

އިރު އޮއްސޭ

18:21

ހަނދު އަރާ

12:17

ހަނދު އޮއްސޭ

23:50

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

01:42

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

4.7

ޖާވާގެ ދެކުނު، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 20:04

5.1

ޖާވާ، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 01:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022 ޖުލައި ގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) ޖުލައިގައި ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއްއަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރުވުން އެކަށީގެން ވޭ. އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ.

 

ބުރާސްފަތި, 7 ޖުލައި 2022
2022 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2022 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު ގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު ގިނަ ހިސާބަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެސަރަހައްދުގައި ފިނިހޫނުމިންއެންމެ މައްޗަށްދާވަރު، ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އާންމު މިންގަޑުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ކުޑަތަންކޮޅެއް ދަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

ފިހިހޫނުމިން އެންމެ ދަށްވެގެންދާވަރު ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އާންމު މިންގަޑުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ކުޑަތަންކޮޅެއް ދަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

 

ހޯމަ, 20 ޖޫން 2022