ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ގަން

32°C

އުޑުމަތި ސާފު

ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

31°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ކެރި

26°C

ވިލާ ގިނަ

0.2

މިލިމީޓަރ

ދެކުނު ހުޅަނގު ދެކުނު 15

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

ބުދަ

30°C

ބުރާސްފަތި

31°C

ހުކުރު

30°C

ހޮނިހިރު

29°C

އާދީއްތަ

28°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ބުދަ

6 އޮކްޓޯބަރު

ބުދަ

13 އޮކްޓޯބަރު

ބުރާސްފަތި

21 އޮކްޓޯބަރު

ބުރާސްފަތި

28 އޮކްޓޯބަރު

ހޯމަ

3 އޮކްޓޯބަރު

އަންގާރަ

11 އޮކްޓޯބަރު

އަންގާރަ

18 އޮކްޓޯބަރު

އަންގާރަ

25 އޮކްޓޯބަރު

ހޮނިހިރު

7 އޮކްޓޯބަރު

ހޮނިހިރު

14 އޮކްޓޯބަރު

ހޮނިހިރު

21 އޮކްޓޯބަރު

އާދީއްތަ

29 އޮކްޓޯބަރު

އިރު އަރާ

05:52

އިރު އޮއްސޭ

17:57

ހަނދު އަރާ

20:34

ހަނދު އޮއްސޭ

09:11

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

03:36

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023 އޮކްޓޫބަރ އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2023 އޮކްޓޫބަރ ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ މަތި ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

 

ހޯމަ, 2 އޮކްޓޯބަރު 2023
އދ. ގެ ކުލައިމެޓް އެމްބިޝަން ސަމިޓް

އދ. ގެ ކުލައިމެޓް އެމްބިޝަން ސަމިޓް ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިސްޓަމެޓިކް އޮބްޒަވޭޝަން ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީ އުފެއްދެވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ޚަދީޖާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ މި ފެސިލިޓީގެދަށުން ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ލިބޭ ޤަްުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޤައުމެއްކަމާއި މީގެ ސަބަބުން މިސަޙައްދުގެ މޫސުން ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުވެ ދުރާލާ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ, 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2023