ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

ވިލާ މަދު

ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

ކެރި

ހުޅުލެ

33°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

33°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

ކެރި

30.1°C

މޫސުން ރަނގަޅު

0

މިލިމީޓަރ

ދެކުނު ހުޅަނގު ދެކުނު 7

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

އާދީއްތަ

33°C

ހޯމަ

32°C

އަންގާރަ

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހުކުރު

1 އޭޕުރީލް

ހުކުރު

8 އޭޕުރީލް

ހޮނިހިރު

16 އޭޕުރީލް

ހޮނިހިރު

23 އޭޕުރީލް

ހޮނިހިރު

30 އޭޕުރީލް

ބުރާސްފަތި

6 އޭޕުރީލް

ބުރާސްފަތި

13 އޭޕުރީލް

ބުރާސްފަތި

20 އޭޕުރީލް

ބުރާސްފަތި

27 އޭޕުރީލް

ހޯމަ

1 އޭޕުރީލް

ހޯމަ

8 އޭޕުރީލް

އަންގާރަ

9 އޭޕުރީލް

އަންގާރަ

16 އޭޕުރީލް

ބުދަ

24 އޭޕުރީލް

އިރު އަރާ

05:56

އިރު އޮއްސޭ

18:11

ހަނދު އަރާ

19:21

ހަނދު އޮއްސޭ

06:41

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

09:30

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27