ހުޅުލެ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

29°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ވާރޭ

ގަން

29°C

ވާރޭ

ހުޅުލެ

29°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ވާރޭ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ވާރޭ

ގަން

29°C

ވާރޭ

28.4°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

ދެކުނު ހުޅަނގު ދެކުނު 6

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ބުދަ

30°C

ބުރާސްފަތި

29°C

ހުކުރު

29°C

ހޮނިހިރު

29°C

އާދީއްތަ

29°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޮނިހިރު

4 ޑިސެމްބަރު

ހޮނިހިރު

11 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

19 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

26 ޑިސެމްބަރު

ބުރާސްފަތި

1 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

9 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

16 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

23 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

30 ޑިސެމްބަރު

އިރު އަރާ

05:59

އިރު އޮއްސޭ

17:53

ހަނދު އަރާ

16:30

ހަނދު އޮއްސޭ

04:15

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

09:30

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

4.7

ޖާވާގެ ދެކުނު، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 20:04

5.1

ޖާވާ، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 01:53