ހަނިމާދޫ

28°C

ބޯ ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

29°C

ބޯ ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

29°C

ވާރޭ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ބޯ ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ބޯ ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ވާރޭ

ހުޅުލެ

30°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

31°C

މޫސުން ރަނގަޅު

26.6°C

ވިލާ ގިނަ

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު 9

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

އާދީއްތަ

28°C

ހޯމަ

29°C

އަންގާރަ

31°C

ބުދަ

32°C

ބުރާސްފަތި

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޯމަ

6 ސެޕްޓެމްބަރު

އަންގާރަ

7 ސެޕްޓެމްބަރު

އަންގާރަ

14 ސެޕްޓެމްބަރު

ބުދަ

22 ސެޕްޓެމްބަރު

ބުދަ

29 ސެޕްޓެމްބަރު

އިރު އަރާ

05:56

އިރު އޮއްސޭ

18:01

ހަނދު އަރާ

20:33

ހަނދު އޮއްސޭ

09:08

ދުވާލުގެ ދިގުމިން

(ގަޑި)

10:06

5.4

އުތުރު ސުމަޓުރާ

ހޯމަ, 21 ޖޫން 06:26

4.5

މިޑް އިންޑިއަން ރިޖް

އާދީއްތަ, 14 ޖޫން 23:48

6.9

ބަންޑާ ސީ

ބުދަ, 6 މޭ 18:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މެދެރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް އަދި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ މަދުވުން އެކަށީގެން ވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މިމަހު ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

އަންގާރަ, 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
"ޔޫ.އެން އެސްކޭޕް" ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

 އޮގަސްޓް 25 ން 27 އަށް ކުރައަށްދާ މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ އޮނަރަބަލް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފޯ ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ޚަދީޖާ ނަސީމު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާުވޭ ......

ބުދަ, 25 އޯގަސްޓް 2021