Mon, 06 July

Rainfall and Temperature Outlook over Maldives for July 2020

2020 ވަނައަހަރު ޖުލައި މަހު، އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ޖުލައި މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އަދި ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ޖުލައި މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

The climate outlook suggests that rainfall likely 10% increase in northern atolls and normal over rest of the country during July 2020. Temperature likely above normal during July 2020.

 The full report can be downloaded from the link below.

http://www.meteorology.gov.mv/uploads/9a96876e2f8f3dc4f3cf45f02c61c0c1.pdf