Thu, 01 April by Azeema Ahmed
މިއަހަރު (2021) އެޕްރީލްމަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. (މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)   Rainfall is likely to be above normal for the area from Haa Alifu atoll to Kaafu Atoll, below normal from Gaafu Alifu atoll to Addu City and normal over rest of the country during April 2021. Temperature is expected to be slightly above normal during the month.  The full report can be downloaded__ read more
Sun, 21 March by ismail Nasooh

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ދުވަސް

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީ 23 މާރިޗް 1950 ގައެވެ. މިޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވެފައިވަނީ 1 ޖޫން 1978 ގައެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު މާރިޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަސް މި ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރު 192 ޤައުމުގައި ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮންމެ އަހަރަކަށްވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝިޔާރެއްގެ ދަށުންނެވެ. 2120 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޔާރަކީ "ކަނޑާއި އަހަރެމެންގެ މޫސުން" އެވެ. ކަނޑަކީ މޫސުމާއި ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ޤުދުރަތީ ނިޒާމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ސަތަހައިގެ %70 އަކީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެވެ. ވީމާ، މިޝިޔާރުން ދައްކައިދެނީ، ކަނޑުތަކާއި މޫސުމާއި ހުރި ގުޅުމުގެ ބޮޑުކަމާއި މުހިއްމުކަމެވެ. ދުވަހުން ދުވަހަށާއި ދިގުމުއްދަތުގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގައި ކަނޑުގެ އޮއިވަރާއި ހޫނުމިނާއި ލޮނުގަނޑުގެ އުސްމިނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގައި ކަނޑުތަކުގެ ސައިންސްގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރާ ދިހަ އަހަރު ކަމުގައިވާ 2021-2030 ގެ ފެށުމާވެސް މިޝިޔާރުވަނީ ގުޅުވާފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 01 March by Azeema Ahmed
މިއަހަރު (2021) މާރިޗު މަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. (މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)   Rainfall is likely above normal over the area from Haa Alifu atoll to Laamu atoll, normal from Gaafu Alifu atoll to Addu City during March 2021. Temperature is expected to be slightly above normal during the month  The full report can be downloaded from the link belowhttps://www.meteorology.gov.mv/uploads/dea9ddb25cbf2352cf4dec30222a02a5.pdf __ read more
Mon, 04 January by Azeema Ahmed
މިއަހަރު (2021) ޖަނަވަރީ މަހު ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭމިންވަރު  %10 އަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ވ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށް އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ ވަރުގެ  %10 އަށްވުރެމަދުވާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.(މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)Rainfall is likely above normal over the area from Haa Alifu atoll to Alifu Dhaalu atoll, normal from Vaavu atoll to Laamu atoll and below normal over rest of the of the country during January 2021. Temperature is expected to be slightly above normal during the month The full report can be downloaded from the link belowhttps://meteorology.gov.mv/uploads/55743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097.pdf __ read more
Sat, 05 December by Azeema Ahmed
މިއަހަރު (2020) ޑިސެންބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ ވަރުގެ  10% އަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް އަދި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ ވަރުގެ  10% އަށްވުރެ މަދުވާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ޑިސެންބަރުގައި ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  (މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ) The climate outlook suggests that more than 10% increase (above normal) in rainfall for northern atolls, normal rainfall in the central and 10% decrease (below normal) in rainfall over southern atolls during December 2020. Temperature likely to be slightly above normal in all areas throughout this month. The full report can be downloaded from the link below.https://meteorology.gov.mv/uploads/df877f3865752637daa540ea9cbc474f.pdf__ read more
Tue, 01 December by Azeema Ahmed
2020 ޑިސެންބަރުން 2021 ފެބުރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ހިސާބުތަކަށް،  އާންމުކޮށް މި ދުވަސްވަރު ވެހޭވަރުގެ  %10 އަށްވުރެ އިތުރަށް ވާރޭވެހޭނެ ލަފާ ކުރެވެއެވެ.  އަދި މިދުވަސްވަރުގެ  ފިނިހޫނުމިނުގައި އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު މާބޮޑު ތަފާތެއް ހުންނާނެކަމަށް ނުދައްކައެވެ.(މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)The climate outlook suggests that more than 10% increase (above normal) in rainfall over most parts of Maldives during the period from December 2020 to February 2021. Temperature is likely to be normal during this period The full report can be downloaded from the link belowhttps://www.meteorology.gov.mv/uploads/13f9896df61279c928f19721878fac41.pdf __ read more
Mon, 02 November by Azeema Ahmed
މިއަހަރު (2020) ނޮވެންބަރު މަހު ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމުކޮށް މި މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 މަދުވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ނޮވެންބަރުގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތިވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.The climate outlook suggests that a 10% decrease of rainfall over Maldives area during November 2020Temperature likely to be above normal in all areas throughout this monthThe full report can be downloaded from the link belowhttps://www.meteorology.gov.mv/uploads/19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4.pdf __ read more
Sat, 10 October by Azeema Ahmed
މިއަހަރު (2020) އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް އާންމުކޮށް މި މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވާރޭ ވެހޭވަރަށް ވެހުމަކީ އެކަށީގެން ވާ ކަމެކެވެ.ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އޮކްޓޫބަރު ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތިވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.The climate outlook suggests that a 10% decrease of rainfall over most parts of Maldives with chances of normal rainfall in southern-most atolls during October 2020Temperature likely to be above normal in all areas throughout this monthThe full report can be downloaded from the link belowhttps://www.meteorology.gov.mv/uploads/378a063b8fdb1db941e34f4bde584c7d.pdf __ read more
Tue, 29 September by Azeema Ahmed
މިއަހަރު (2020) އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެންބަރު އަދި ޑިސެންބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް އާންމުކޮށް މި ތިން މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވާރޭ ވެހޭވަރަށް ވެހުމަކީ އެކަށީގެން ވާ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެންބަރު އަދި ޑިސެންބަރު ގައި ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. The climate outlook suggests that a 10% decrease of rainfall over most parts of Maldives with slight chances of normal rainfall in southern-most atolls during October, November and December 2020. Temperature likely to be above normal in all areas throughout this period. The full report can be downloaded from the link below.https://www.meteorology.gov.mv/uploads/11108a3dbfe4636cb40b84b803b2fff6.pdf__ read more
Fri, 04 September by Azeema Ahmed
  މިއަހަރު (2020) ސެޕްޓެންބަރު މަހު އާންމުކޮށް ސެޕްޓެންބަރު ގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް އަދި މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް މިމަހު ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ސެޕްޓެންބަރުގައި އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ   The climate outlook suggests a 10% increase of rainfall in northern atolls while normal rainfall in central and southern atolls during September 2020. Temperature likely to be above normal in all areas through this month. The full report can be downloaded from the link below. https://www.meteorology.gov.mv/uploads/f0adc8838f4bdedde4ec2cfad0515589.pdf __ read more
Tue, 04 August by Azeema Ahmed
  މިއަހަރު (2020) އޯގަސްޓް މަހު އާންމުކޮށް އޯގަސްޓް މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އޯގަސްޓް މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.   The climate outlook suggests that rainfall likely 10% increase over the country during August 2020. Temperature likely above normal during August 2020. The full report can be downloaded from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2.pdf __ read more
Mon, 06 July by Azeema Ahmed
2020 ވަނައަހަރު ޖުލައި މަހު، އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ޖުލައި މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އަދި ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ޖުލައި މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ. The climate outlook suggests that rainfall likely 10% increase in northern atolls and normal over rest of the country during July 2020. Temperature likely above normal during July 2020.  The full report can be downloaded from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/9a96876e2f8f3dc4f3cf45f02c61c0c1.pdf __ read more
Wed, 17 June by Azeema Ahmed
2020 ވަނައަހަރު ޖޫން މަހު، އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ޖޫން މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އަދި ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ޖޫން މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.The climate outlook suggests that rainfall likely 10% increase in southern-most atolls and normal over rest of the country during June 2020. Temperature likely above normal during June 2020.The full report can be downloaded from the link below. http://www.meteorology.gov.mv/uploads/98f13708210194c475687be6106a3b84.pdf __ read more
Fri, 05 June by Azeema Ahmed
2020 ވަނައަހަރު ޖޫން މަހު، އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ޖޫން މަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ %10 އިތުރަށް އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އަދި ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ޖޫން މަހު އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.The climate outlook suggests that rainfall likely 10% increase in southern-most atolls and normal over rest of the country during June 2020. Temperature likely above normal during June 2020.The full report can be downloaded from the link below. http://www.meteorology.gov.mv/uploads/109a0ca3bc27f3e96597370d5c8cf03d.pdf __ read more
Mon, 11 May by Azeema Ahmed
ރާއްޖޭގެ އިރުއުތުރުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތަކަށް ގިނައަދަދަކަށް ބޯވިއްސާރަވިލާ އަރަމުންދެއެވެ. މިގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯޕްރެޝަރ ޓްރަފްގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ގިނަޢަދަދަކަށް ވިއްސާރަވިލާ ދަނީ އުފެދެމުންނެވެ. އަދި މިދުވަސްވަރަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ވިއްސާރަކުރަން ފަށާދުވަސްވަރުވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިވިއްސާރައިގައި ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ އިތުރުން، ޚާއްސަކޮށް ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި އާންމުވައި ގަދަވެ، ކަނޑުތައް އާންމުގޮތެއްގައި ގަދަވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. ވިމާ އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފާރާތްތަކުން މޫސުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  18 ރަމަޟާން 1441 11 މެއި 20 20__ read more
Thu, 07 May by Azeema Ahmed
 2020 ވަނަ އަހަރު މެއި މަހު ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭ އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް މެއި މަހު ވެހޭވަރަށް އަދި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ 10% އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ. އަދި ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް މެއިމަހު ހުންނަވަރަށް ވުރެ މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެ ވެއެވެ. The climate outlook suggests that rainfall likely normal in northern and central atolls, increase more than 10% in southern atolls during May 2020. Temperature likely above normal during May 2020.   The full report can be downloaded from the link below. http://www.meteorology.gov.mv/uploads/109a0ca3bc27f3e96597370d5c8cf03d.pdf __ read more
Sat, 25 April by Azeema Ahmed
2020 ވަނައަހަރު ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެންބަރު ގައި ލަފާކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް %10 އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށެވެ. The climate outlook suggests that rainfall likely to increase more than 10% in all areas during June, July, August and September 2020. The full report can be downloaded from the link below. http://www.meteorology.gov.mv/uploads/90e1357833654983612fb05e3ec9148c.pdf__ read more
Thu, 02 April by Azeema Ahmed
Average Temperature likely above normal throughout the country during April 2020. Rainfall likely below normal in all areas with chances to be normal in southern atolls during April 2020.  The full report can be downloaded from the link belowhttp://www.meteorology.gov.mv/uploads/ca460332316d6da84b08b9bcf39b687b.pdf__ read more
Sun, 22 March by Thahumeena AbdulKareem

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަސް ،23 މާރިޗު 2020

" ކޮވިޑް-19 " ގެ ވަބާ ދުނިޔެއަށާއި ރާއްޖެއައަށް ކުރިމަތިވެފައި ވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް ގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ދަނީ 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ދުވަސް (23 މާރިޗް) ފާހަގަކުރަމުން މިދަނީ އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ދަމަހައްޓަމުން ބައެއް މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޔާރަކީ “Climate and Water“ އެވެ. ސާފު ފެނަކީ ދިރިހުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސެވެ. ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައި ފެން މެނޭޖްކުރުމަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި ކުރިއަށް ލަފާކުރުމުގެ ކަންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހެއެވެ.__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sun, 22 March by Thahumeena AbdulKareem
Despite the challenges and constraints of the Coronavirus pandemic, Maldives Meteorological Services continue to operate with most critical and minimal functionality. We celebrate World Meteorological Day on 23 March with social distancing and some of our staff working from home. "The theme this year is Climate and Water which highlights the impact of climate change on present and future water resources. The world now faces increasing challenges posed by water stress, floods and droughts and lack of access to clean supplies. There is an urgent need to improve forecasting, monitoring and management of water supplies and to tackle the problem of too much, too little or too polluted water."__ read more
Mon, 09 March by Azeema Ahmed
Rainfall likely below normal in northern and central atolls while normal in southern atolls during March 2020. Temperature likely above normal during March 2020. The full report can be downloaded from the link belowhttp://www.meteorology.gov.mv/uploads/d707329bece455a462b58ce00d1194c9.pdf__ read more
Sat, 15 February by Ibrahim Anil
Below normal rainfall is likely over the country during February 2020.The full report can be downloaded from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/0c8ce55163055c4da50a81e0a273468c.pdf__ read more
Mon, 13 January by Ibrahim Anil
Above normal rainfall is likely in southern and central atolls and Normal rainfall is likely over northern part of the country during January 2020.The full report can be downloaded from the link below. http://www.meteorology.gov.mv/uploads/68053af2923e00204c3ca7c6a3150cf7.pdf__ read more
Sat, 14 December by Azeema Ahmed
Above normal rainfall is likely across the Maldives during December 2019. The full report can be downloaded from the link belowhttp://www.meteorology.gov.mv/uploads/f4552671f8909587cf485ea990207f3b.pdf __ read more
Mon, 02 December by Azeema Ahmed
2019 ވަނައަހަރު ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން 2020 ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވާރޭގެ މިންވަރު އާންމުކޮށް އެ ތިން މަސްތެރޭ ވެހޭ ވާރެއަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް %10 އިތުރު ވާނޭކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. The climate the outlook suggests that the rainfall from December 2019 to February 2020 is likely to increase by about 10% over the Maldives. The full report can be downloaded from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/daa96d9681a21445772454cbddf0cac1.pdf __ read more
Thu, 07 November by Azeema Ahmed

ޓުރެއިނިން އޮން މެސޯސްކޭލް ވެދާ ފޯކާސްޓިން

ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑްއިން ހިންގާ " މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ފެނުގެ ދަތިތައް ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހޭ ރައްތަކަށް ބޯފެންލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ކުޑަކުރުމަށް އެހީވެދޭ " ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނޮވެމްބަރު 4  ން 14 އަށް މިއޮފީހުގައި " ޓުރެއިނިން އޮން މެސޯސްކޭލް ވެދާ ފޯކާސްޓިން " ގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެވެއެވެ. މި ޕުރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ ރީޖަނަލް މަލްޓިހަޒާޑް އާލީވޯނިން ސިސްޓަމް ފޯ އެފްރިކާ އެންޑް އޭޝިޔާ (RIMES) ގެ 3 ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ 15 މުވައްޒަފަކު މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެއެވެ. __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sun, 03 November by Azeema Ahmed
Above normal rainfall is likely in northern and central atolls while southern atolls are likely to get normal to above normal rainfall during November 2019. The full report can be downloaded from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/94e4451ad23909020c28b26ca3a13cb8.pdf __ read more
Tue, 08 October by Azeema Ahmed
Normal rainfall is likely in northern atolls while rest of the country expected to receive above normal rainfall during October 2019. The full report can be downloaded from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/99c5e07b4d5de9d18c350cdf64c5aa3d.pdf __ read more
Fri, 27 September by Azeema Ahmed
2019 ވަނައަހަރު އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެންބަރު އަދި ޑިސެންބަރު ގައި ލަފާކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނާއި މެދުތެރޭ އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް %10 އިތުރަށް އަދި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށެވެ. The climate outlook suggests that rainfall likely to increase more than 10% for central and southern atolls while normal rainfall for northern atolls during October, November and December 2019. The full report can be downloaded from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c.pdf __ read more
Thu, 05 September by Azeema Ahmed
Average (normal) rainfall likely in northern atolls while rest of the country expected to receive below normal rainfall during September 2019.The full report can be downloaded from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/5878a7ab84fb43402106c575658472fa.pdf __ read more
Sun, 11 August by ismail Nasooh
ޚަބަރުރާއްޖެ ސަރަޙައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވޭތުވެދިިޔަ 24 ގަޑިއިރު (10 އޮގަސްޓް 20:00އިން 11 އޮގަސްޓް 20:00) ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ވައިގަދަވެ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށްވާރޭ ވެހިފައިވޭ.  މިގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުުނު ކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައި ވަނީ އައްޑޫ އަތޮޅު ގަމަށް 114 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ. އެންމެ ބާރަށް ވައި ޖެހުނުކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވުނީ ގަޑިއަކު 51 މޭލު ބާރުމިނުގައި ކ.ހުޅުލެއަށް.  ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެެވޭ. ދެކުނުު އަތޮޅުތަކަށް  ވައި ޖެހޭނީ ދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން އަދި އެހެންހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން، ގަޑިއަކު 13 މޭލާ 23 މޭލު ބާރުމިނުގައި އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލާ 55 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ވީމާ އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް__ read more
Thu, 08 August by Azeema Ahmed
Average (normal) rainfall likely throughout the country during August 2019. Monsoonal rainfall occurs during August.The full report can be downloaded from the link below http://www.meteorology.gov.mv/uploads/7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f.pdf__ read more
Sun, 14 July by Nusra Adam
Lower than average rainfall is likely over most parts of the country with chances of above normal in southern-most region during July 2019.The full report can be downloaded from the link belowhttp://www.meteorology.gov.mv/uploads/4abe17a1c80cbdd2aa241b70840879de.pdf __ read more
Tue, 18 June by Azeema Ahmed
Average amount of rainfall likely in central atolls while rest of the country most likely to receive higher than average rainfall. Monsoonal rainfall normally occurs across the country during this month. Additionally, global climatic features such as Madden Julian Oscillation (MJO) shows favourable condition for enhanced convective activities over Indian Ocean region. The full report can be downloaded from the link belowhttp://www.meteorology.gov.mv/uploads/a3d68b461bd9d3533ee1dd3ce4628ed4.pdf__ read more
Thu, 09 May by Azeema Ahmed
Lower than average rainfall is most likely across Maldives during the month of May. Most of the prevailing regional and global climatic features like Indian Ocean Dipole (IOD), Madden Julian Oscillation (MJO) and El Niño -Southern Oscillation (ENSO) are in favorable condition for suppressed convective activities over Indian Ocean region.The full report can be downloaded from the link belowhttp://meteorology.gov.mv/uploads/0d0fd7c6e093f7b804fa0150b875b868.pdf __ read more
Sun, 28 April by Azeema Ahmed
The map above shows the most likely categories of rainfall over South Asia from June to September 2019. Normal rainfall is most likely during the 2019 southwest monsoon season (June – September) over most parts of South Asia, including the Maldives. However, above normal rainfall is likely over some northern parts of the region, eastern coastal areas of Peninsular India, Sri Lanka, southern parts of Myanmar, and most parts of Andaman Nicobar Islands. Below-normal rainfall is likely over some areas of southern Pakistan, some areas along the west coast of Peninsular India, northern parts of central India and some areas of the northeastern part of the__ read more
Thu, 25 April by ismail Nasooh

ޓެލެވިޒަން ވެދާ ޕުރެޒެންޓޭޝަން ޓުރެއިނިން ވޯކްޝޮޕެއް މެޓްއޮފީހުގައި ބޭއްވުން

2005 ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ކުޑަގޮތަކަށް ފަށައިގަނެވުނު ޓެލެވިޒަން ވެދާ ޕުރެޒެންޓޭޝަނު ގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަމަސައްކަތް ތަކެއް އަބަދުވެސް ކުރެވެމުންދެއެވެ. އެގޮތުން ވެދާ ސުޓޫޑިއޯގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހައި ކޮލިޓީގައި މޫސުން ރެކޯޑު ކުރެވޭ ފެންވަރަށް މިވަނީ މެޓް އޮފީހުގެ ވެދާ ސްޓޫޑިއޯ އަޕްގުރޭޑް ކުރެވިފައެވެ. ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ޕުރެޒެންޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށް ވެދާ ޕުރެޒެންޓޭޝަންގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އެހީ ތެރިކަމާއެކު މެޓްއޮފީހުގައި 5 ދުވަހުގެ ( 21-25 އޭޕްރީލް) ވެދާ ޕުރެޒެންޓޭޝަން ޓުރެއިނިން ވޯކްޝޮޕް ހިންގުނެވެ. މި ވޯ ކްޝޮޕް ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިއަދު ( 25 އޭޕްރީލް) މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރުމެންޓުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޞިލް އަޖްވަދު މުސްތަފާ މެޓްއޮފީހުގެ މަސައްކަތް ތަކަށް ގެެނެސްފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ތަޢުރީފު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ވޯކްޝޮޕެއް މެޓްއޮފީހުގައި ބާއްވައިދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕުރޮފެސަރ ޕެޓެރީ ތާލަސް އަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ. މި ޓްރެއިނިން ވޯކްޝޮޕްގައި މެޓްއޮފީހުގައި މިހާރު މޫސުން ޕުރެޒެންޓް__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 07 January by Azeema Ahmed
މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާންމުންނަށް ދޭހަވާނޭ ހެން މޫސުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ޚަބަރުތައް ތައްޔާރު ކުޅައުމުގައި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ލަފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ވެރީންނާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.                                                              __ read more
Wed, 26 December by Azeema Ahmed
Climate consensus outlook for December 2018, January 2019 & February 2019 over Maldives According to consensus outlook, atolls south of Laamu atoll are likely to receive below normal rainfall while the rest of Maldives most likely to receive normal rainfall during December 2018, January 2019 and February 2019. This consensus forecast outlook has been developed through an expert assessment of the prevailing global climate condition and forecasts from different climate models around the world. Full report __ read more
Thu, 18 October by Thahumeena AbdulKareem
Maldives Meteorological Service (MMS) Technicians are currently undergoing AWS and Network training in Bologna, Italy by CAE, under the project “Enhancing weather and climate monitoring and data management capacity of MMS for reducing vulnerabilities of climate change in the Maldives”. __ read more
Sun, 30 September by Azeema Ahmed
Climate consensus outlook for October, November & December 2018 over MaldivesAccording to consensus outlook, atolls south of Kaafu atoll are likely to receive above normal rainfall while the rest of Maldives most likely to receive normal rainfall during October, November and December 2018. This consensus forecast outlook has been developed through an expert assessment of the prevailing global climate conditions and forecasts from different climate models from around the world.SASCOF-13 full report __ read more
Thu, 27 September by Nusra Adam

މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު

މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު   ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް މިއޮތް 3 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކޮށް، ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ އާއްމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، ވަކިން ހާއްސަކޮށް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. އަދި ވައިގަދަވެ ކަނޑުގެ ބާނި ބޮޑުވެފައިވާތީ ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ. 27 ސެޕްޓެންބަރު 2018__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Wed, 01 August by Thahumeena AbdulKareem

މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްތަށް 44 އަހަރުފުރުން

ނަމްބަރ: 93-PWS/FC/2018/25 ޚަބަރު   މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މުހިއްމު އެއް ޚިދުމަތްކަމަށްވާ، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް މޫސުމީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓައި، ހުޅުލޭ ގައި މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރެވުނީ 1974 އޯގަސްޓް 01ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިޚިދުމަތަށް 44 އަހަރު މިއަދު ފުރޭއިރު، މިދާއިރާއިން ހޯދިފައިވާ މުހިއްމު ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން ބައިނަލްއަޢްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް މިޚިދުމަތް ފެއްތުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ISO 9001:2008  ވަނީ 05 ޑިސެމްބަރ 2016ގައި ހާސިލުކުރެވިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހުޅުލޭގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ޑޮޕްލަރ ވެދަރ ރޭޑަރ މަރާމާތުކުރެވި ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއަރޕޯޓެއްގައި އޮޓޮމެޓިކް ވެދަރ ސްޓޭޝަން ހަރުކުރެވި މޫސުމީ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ވިއުގަ ފުޅާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމާއި މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާ ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިސަރވިސްގެ އަމާޒެވެ. މިފުރުސަތުގައި މިސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް ކުރިމަގުގައި މިދާއިރާއަށް އިތުރުކުރި އެރުމަށް އެދެމެވެ.   __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Thu, 24 May by Thahumeena AbdulKareem

މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު

ނަމްބަރ: 93-PWS/FC/2018/18 މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު   މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރުގަދަވެ، އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކޮށް، ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ އާއްމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްކުން، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ، 22 މެއިވީ އަންގާރަދުވަހުވަނީ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މިތޫފާނަށް ދެވިފައިވާ  ނަމަކީ،  މިސަރަޙައްދުގައި އުފެދޭ ތުފާނުތަކަށް ނަންދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ރާއްޖޭއިން ހުށައަޅާފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން، 'މެކުނު'އެވެ. ތޫފާނު 'މެކުނު' މިހާރުހުރީ ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގު އުތުރުން ގާތްގަނޑަަކަށް 2050 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ. މިތޫފާނު ދަތުރުކުރަމުންދަނީ މެދުއިރުމައްޗާދިމާލަށް، ރާއްޖެއާ ދުރަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 06 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ތޫފާނު 'މެކުނު' އިތުރަށް ބާރުގަދަވެ 26 މެއި ވާ ހޮނިިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު، އޮމާން އާއި ޔަމަން ގުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ އައްސޭރި ހުރަސްކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިތޫފާނުގެ ސީދާ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަމަކަށް ލަފައެއްނުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިތޫފާނާ ގުޅިގެން މިސަަރަޙައްދުގައި ބާނި ބޮޑުވެ، ކުރިއަށްއޮތް ތިން ދުވަހު ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި، އާއްމުކޮށް އުދަ އަރާ ރަށްރަށަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުޟަތު އޮތުމުން__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Tue, 01 May by Thahumeena AbdulKareem

މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު

ނަމްބަރ: 93-PWS/FC/2018/15 މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު           އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރުދެކުނުން ގާތްގަޑަކަށް 3000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އުފެދިގައިވާ ތޫފާން 'ފްލެމްބޮޔަން'ގެ ސަބަބުން، އެސަރަޙައްދުގައި ބާނިބޮޑުވެ، ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެއަށް އޭގެ އަސަރުކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް އުދަ އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ވީމާ، ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގަޑި   އުތުރު މެދުތެރެ ދެކުުނު 02 މެއި 2018 0034 0154 __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Tue, 01 May by Thahumeena AbdulKareem
No.: 93-PWS/FC/2018/15Weather News Bulletin  The tropical cyclone “Flamboyan” is situated approximately 3000 km southeast of Addu Atoll, Maldives. Under its influence, high swell waves are expected to generate and propagate across the south Indian Ocean and is likely to affect Maldives during the next 24 hours. These swell waves, coinciding with high tide times, are likely to cause sea surges across the southern part of the country. All relevant parties are advised to be cautious during this period. Expected time of high tide across Maldives Southern area Central area __ read more
Thu, 26 April by Thahumeena AbdulKareem
Special report on severe weather & associated swell surge over Maldive ( 20 - 21 April 2018). To read the report please view the link provided below.Special report on severe weather & associated swell surge over Maldive ( 20 - 21 April 2018) __ read more
Sun, 22 April by Azeema Ahmed
 South Asian Climate Outlook for June-September Monsoon Rainfall Consensus Statement  The climate outlook for the 2018 southwest monsoon season (June to September) was finalized during the 12th session of the South Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-12), held at Pune, India from 19-20 April 2018 attended by experts from  the South Asian countries.  Summary: 2018 southwest monsoon rainfall consensus outlook over South Asia has been developed through an expert assessment of the prevailing global climate conditions and forecasts from different climate models from the participating National Meteorological Services (NMSs) and from around the world. Other regional and global factors that may affect the region were also considered in arriving at this consensus outlook. The outlook suggests that__ read more
Sun, 22 April by Thahumeena AbdulKareem

މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު

ނަމްބަރ: 93-PWS/FC/2018/14 މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު          އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރު ދެކުނުން ގާތްގަޑަކަށް 1000 ކިލޯމީޓަރ ދުރުގައި އުފެދިގައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން، ވޭތުވެދިޔަ ދެދުވަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށްވެސް ވިއްސާރަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 24 ގަޑިއިރުގެ ރެކޯޑަށް  ބަލާއިރު، އެޕްރީލް 20 ވަނަދުވަހު  ސ.ގަމަށް 111 މިލިލީޓަރު އަދި ގދ. ކާޑެއްދޫއަށް 56 މިލިލީޓަރުގެ ވާރޭވެހިފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު މެންދުރުފަހު، ސ. ގަމަށް ގަޑިއަކު 47 މޭލަށް އަދި  ގދ. ކާޑެއްދޫއަށް ގަޑިއަކު 39 މޭލަށް ވައިގަދަވެފައިވާކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކޮޅިގަނޑާއި ގުޅިގެން މިސަރަޙައްދުގައި ބާނިބޮޑުވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށްވަނީ އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މިކޮޅިގަނޑު ދާނީ ރާއްޖެއާ ދުރަށް، އިރު ދެކުނަށް ޖެހެމުންނެވެ. މިކޮޅުގަނޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭ ސަރަޙައްދުގައި ބާނިތައް ބޮޑުވެފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް އުދަ އަރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ވީމާ، ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަމަވެމެވެެ. ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދަށް ދިޔަވަރު __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Thu, 22 March by Hussain Afshal

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ދުވަސް - 23 މާރިޗު 2018

23 މާރިޗްގައި ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ އެދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ މުޢާހަދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ދުވަސް ކަމުގައި ވާތީއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކު މާރިޗް މަހުގެ 23 ވަނަދުވަސް - އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ  191 މެންބަރު ޤައުމުން ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަކީ “ Weather-ready, climate-smart “ އެވެ. މި ޝިޢާރުން އަންގައިދެނީ ކުރުމުއްދަތުގައާއި ދިގުމުއްދަތުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ހުރިހާއެންމެންވެސް ހުށިޔާރުވެ ތައްޔާރަށް ތިބުމަށެވެ. މޫސުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް: މޫސުމާއި ސުނާމީ އަދި ބިންހެލުމާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާ ދިރާސާކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ އިންޒާރުގެ މެސެޖްތައްނެރެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުވެސް މިއޮފީހުގައި ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ދުވަހުންދުވަހަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރެވޭގޮތް މީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާންމުރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މޫސުން ގޯސްވެގެން ނެރޭ އެލާޓް__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Thu, 22 March by Hussain Afshal
The International Meteorological Organization became the World Meteorological Organization on 23 March 1950. Maldives became a member of WMO on 1st June 1980. At present, there are 185 member states and 6 member territories under this organization. March 23rd is marked worldwide among its member countries as World Meteorological Day. “Weather-Ready, Climate-Smart” is the theme chosen for World Meteorological Day, 2018. Weather, climate, and water are vital to public well-being, health, and food security. But they can also be destructive. High-impact events like tropical cyclones, heavy rainfall, heatwaves, droughts, have taken lives and livelihoods throughout the ages. But today, climate change is leading to an increase in the__ read more
Sun, 11 March by Thahumeena AbdulKareem

މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އިރުުން، ސްރީލަންކާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ވަނީ ކޮޅިގަނޑެއް އުފެދިފައެވެ. މިކޮޅިގަނޑު މަޑުމަޑުން ހުޅަނގަށް ޖެހެމުންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއެކުު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެެވެ. އަދި ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާ އަދި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަމަވެމެވެެ.       11 މާރިޗު 2018 __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Tue, 06 March by Thahumeena AbdulKareem
Signing ceremony of the project "Establishment of Power Backup Facility at Maldives Meteorological Service”, held in Maldives Meteorological service head office on 06th March 2018. This project is awarded to V.A.M & Company Pvt Ltd. The main objective of the assignment is to design  and install a back-up power facility at MMS Head Office located at Hulhule’ ensuring 24/7 uninterrupted power service to all systems and sophisticated equipment.This is one of the component of the Italian Government funded project under the title “Enhancing weather and climate monitoring and data management capacity of Maldives Meteorological Service for reducing vulnerabilities__ read more
Tue, 28 November by Azeema Ahmed

މޫސުމާއި ބެހޭ ޚަބަރު

ޑިސެމްބަރ 4 ވަނަދުވަހު ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް ތޫފާނެއް އަންނާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ބައެއް އޮންލައިން ނޫސްތަކުން ހާމަކުރުމާއި ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ސަރަޙައްދުގައި ޑިސެމްބަރ މަހު ތޫފާނެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މިސަރަޙައްދުގެ ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާ އަކުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން 24 ގަޑިއިރު މޫސުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާކުރަމުން ގެންދަމުއެެެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ތޫފާނެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްނަމަ ފުރަތަމަ މި އިދާރާއިން ދުރާލާ އެމަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައަކީ މިސަރަޙައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯޕްރެޝަރ ޓްރަފެއްގެ ސަބަބުން ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައެކެވެ. މީޑިއާ ތަކުން މޫސުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަށްވާއިރު މިއިދާރާއާއި މަޝްވަރާ ކުރައްްވައިގެން ސައްހަ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފެތުރުއްވުމަކީ ރައްޠިތުންނަށް އޭގެ އެންމެފައިދާ ބޮޑުވާނެގޮތްކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Fri, 29 September by Nusra Adam

11 ވަނަ ދެކުނު އޭޝިޔާ ކުލައިމެޓް އައުޓްލުކް ފޯރަމް ގައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޯކާސްޓް ސްޓޭޓްމެންޓް

11 ވަނަ ދެކުނު އޭޝިޔާ ކުލައިމެޓް އައުޓްލުކް ފޯރަމް ގައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޯކާސްޓް ސްޓޭޓްމެންޓް މި ފޯކާސްޓް ސްޓޭޓްމެންޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިމިވަނީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ކުލައިމެޓް ސިސްޓަމްތަކަށް އަސަރުކުރުވާ މައިގަނޑު ކަންތައް ތަކާއި އެސިސްޓަމް ތަކަށް ކުރިއަށް މިއޮތް ދެތިންމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭބަދަލުތަކަށްބެލުމަށްފަހު އެ ސިސްޓަމުތަކުގެ އަސަރު ކުރުވާނެވަރަށް ބެލުމަށްފަހު މިސަރަޙައްދާއި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުން ތައްޔާރު ކުރާ ކުލައިމެޓް މޮޑެލްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މިސަރަޙައްދުގެ މޫސުމާއިބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. އެގޮތުން ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޯކާސްޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   ”މިފޯކާސްޓުން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ދައްކަނީ ކުރިޔަށް އޮތް އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރުމަހު ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޖުމްލަ މިންވަރަކީ އެ 3 މަހުގެ ދިގުމުއްދަތުގެ އެވެރެޖާއަޅާބަލާއިރު އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭވާރޭ ތަންކޮޅެއް ގިނަވެ މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އެހެންއަހަރުތަކާއި ދާދިި އެއްވަރަކަށެވެ.“ __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 08 May by Nusra Adam
South Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-10)Thimphu, Bhutan, 24-26 April 2017                    Consensus Statement (Summarized for Maldives) IntroductionThe climate outlook for the 2017 southwest monsoon season (June to September) was finalized during the tenth session of the South Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-10), held at Thimphu, Bhutan during 24–26 April 2017 attended by experts from  the South Asian countries.   Summary: This consensus outlook for the 2017 southwest monsoon rainfall over South Asia has been developed through an expert assessment of the prevailing global climate conditions and forecasts from different climate models from the participating National Meteorological Services (NMSs) and from around the world. Other regional and global factors that may affect the__ read more
Tue, 14 February by Thahumeena AbdulKareem

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް އެސޯސިއޭޝަން II ގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މުހިންމު ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނައުމަށް ގޮވާލަމުން އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް އެސޯސިއޭޝަން II ގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން 12 ފެބުރުއަރީ 2017 ގައި ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (UAE) ގެ އަބޫދާބީގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިޖަލްސާ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރީޖަނަލް އެސޯސިއޭޝަން II ގެ ރައީސް ޢަބުދުﷲ މުޙައްމަދު އަލްމަންނައިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 23 މެމްބަރު ޤައުމާއި 2 އޮބްޒާވަރ ޤައުމުން 100 މަންދޫބުން ބައިވެރިވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ ރިފޯރމް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕްރޮފެސަރ ޕެޓްރީޓަލަސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ މަޖީދު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމު ތަކުގެ މައްސަލަ ތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މިއަދު (14 ފެބްރުވަރީ 2017 ވަނަދުވަހު) މެންދުރުފަހު ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ބައްދަލު ކުރައްވައި މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސް އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، ފަންނީ އެހީތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 12 December by Thameem AbdulRazzaq

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގައި ކޮލިޓީ މެނޭޖެމެންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމްކޮށް އައިއެސްއޯ 9001:2008 ގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބުން

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްގައި ކޮލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމްކޮށް ISO9001:2008 ގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބުން  ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދުނިޔޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުތަކާއި ބެހޭ ޖަމްއިއްޔާގެ (ICAO  ) އެނެކްސް 3 އާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް އަދާކުރުމަށް، ކޮލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް ISO9001:2008 ގެ ސެޓްފިކެޓް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސަސް އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި އެކު މި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވަނީ 5 ޑިސެމްބަރ 2016 ވަނަދުވަހުއެވެ. މި ސެޓްފިކެޓް ލިބުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު، 12 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްގެ އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އަލްފާޟިލް ތޯރިޤް އިބްރާހިމް އެވެ.މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްގެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްގެ އަމާޒުތައް:- މި އިދާރާގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އިންޑަސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އަބަދުވެސް ތަރައްޤީކުރުމާއި މަތީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން، މިގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sat, 08 October by Thameem AbdulRazzaq

އަލިފާން ނިއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާރވިސަސްއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަލިފާން ނިއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ދެ ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. މި ތަމްރީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 8 އަދި 9 އޮކްޓޯބަރ 2016 ހޮނިހިރު އަދި އާދީއްތަ މިދެދުވަހު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދު 09:00 އިން 11:00 އަށް ހުޅުލޭގައެވެ. މިތަމްރީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާރވިސަސްގެ ކަމާގުޅޭ މާހިރުން މެޓް އޮފީހަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މެޓް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނަށް މިތަމްރީނު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ. ތަމްރީންގެ ބޭނުމަކީ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްގައި އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކާރިސާތަކުން މީހުންނާއި މުދާ ސަލާމަތް ކުރާނެގޮތް ކިޔައިދީ އަލިފާނުގެ ހާދިތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމެވެ. މި ތަމްރީނުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެއްގަޑި އިރުގެ ތިއަރީ ކުލާހަކާއި އެއްގަޑި އިރުގެ ޢަމަލީ ބައެއް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ތަމްރީނުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެބައި ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ މިއަދުވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިމިފައެވެ.__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 26 September by Hussain Afshal

މޫސުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސް އާއި ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ޖަމްއިއްޔާ WMO)) އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި " އިމްޕެކްޓް ބޭސްޑް ފޯކާސްޓް " އާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 26 ސެޕްޓެމްބަރުން 28 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 3 ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ މި މަސައްކަތުބައްދަލުވުމަކީ ރާއްޖޭގައި "އިމްޕެކްޓް-ބޭސްޑް ފޯކާސްޓް" ގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ އެމަސައްކަތް ފެށުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ މިފަދަ ފުރަތަމަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މޫސުމާ ގުޅުންހުރި މޫސުމީ ކާރިސާތަކުން ދިމާވާނުރައްކާތައް  ދުރާލާ ލަފާކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމެވެ. މިގޮތުން މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި "އިމްޕެކްޓް މެޓްރިކްސް އަދި މިޓިގޭޝަން އެޑްވައިސް މެޓްރިކްސް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ."އިމްޕެކްޓް-ބޭސްޑް ފޯކާސްޓް" ކުރަން ދުނިޔޭގައިވެސް ފެށިފައިވަނީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންނާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށްވެސް މި ފަދަ ފޯކާސްޓުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެތީއެވެ.މޫސުން ކުރިޔަށް ލަފާކުރުމަކީ "އިމްޕެކްޓް-ފޯކާސްޓް" ގެ އެއްބައެވެ. އެހެންކަމުން މޫސުން ކުރިއަށް__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Wed, 07 September by Thahumeena AbdulKareem

ސުނާމީ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމު ޓެސްޓް ކުރުން

2016 ސެޕްޓެމްބަރ 7 އަދި 8 ގައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ބައެއް ޤައުމު ތަކުގައި ސުނާމީ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމު ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓެސްޓް މެސެޖް ފޮނުވާ އަދި ފަރިތަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޑްރިލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މިފަރިތަ ކުރުން ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ. މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެހެން ޤައުމު ތަކުގައި އެހިންގަނީ ޓެސްޓެއްކަމާއި ހަގީގީ ޙާދިސާއެއް ނޫންކަން އެގިވަނޑައިގެން ތިއްބެވުން މުހިންމެވެ. __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Wed, 07 September by Thahumeena AbdulKareem
On 7-8 September 2016, IOWave 16 will simulate a tsunami warning situation in Indian Ocean countries. The exercise will comprise two scenarios on successive days, one in the eastern Indian Ocean and the other in the northwestern Indian Ocean. The first scenario will simulate a magnitude 9.2 earthquake south of Sumatra, Indonesia. The second scenario will simulate a magnitude 9.0 earthquake in the Makran Trench, south of Iran and Pakistan. Both scenarios will generate simulated tsunami waves travelling across the Indian Ocean basin. It is a test only. __ read more
Sun, 28 August by Thahumeena AbdulKareem

މޫސުމާ ބެހޭ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯޕްރެޝަރ ޓްރަފްގެ ބާރުގަދަވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށްދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ވެއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ގދ. ކާޑެއްދުއަށް 94 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ އަދި ލ. ކައްދުއަށް 92 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހިފައި ވެއެވެ. ވައި އެންމެ ގަދަވި ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ ގަޑިއަކު 44 މޭލު ބާރުމިނުގައި  މާލެއަށެވެ. މިވިއްސާރަ ކުރިއަށްއޮތް 4 ދުވަހުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ވައިޖެހޭނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާ 20 މޭލާ ދެމެދުގުބާރުމިނުގައެވެ. އަދި އެހެންހިސާބުތަކުގައި ހުޅަނގާއި ހުޅނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާއި ދެމެދުގެބާރުމިނުގައެވެ. ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު  45 މޭލާއި 50 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަށް ދެކުނުގައި އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެއެވެ. އަދި މެދުތެރެއާއި އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ގަދަވާނެއެވެ. ވީމާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އަދި ޙާއްސަގޮތެއްގައި ކަނޑު ދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށްދަންނަވަމެވެ.   28  އޯގަސްޓް 2016 __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Thu, 04 August by Thahumeena AbdulKareem

ބ. އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގައިިިިިިިި އޯގަސްޓް 1 އިން 3 އަށް މޫސުމާއި ބިންހެލުން އަދި ސުނާމީ އާއިބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

އައްސޭރިފަށުގައިވާ ބިންތިރި ހިސާބުތަކަށް ސުނާމީއާއި އުދައެރުން އަދި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް (MMS) އިން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (NCIT) ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އެސެންޓަރގެ ފަރާތުން "އީ-ސެންޓަރ" ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގައި އޯގަސްޓް 01 އިން 03 އަށް ހިންގާ މޫސުމާއި ބިންހެލުން އަދި ސުނާމީއާއިބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި އެއަތޮޅު ގޮއިދޫއާއި މާޅޮހުގައި ވޯރކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވޭނެއެވެ. މިވޯރކްޝޮޕްތަކުގައި މޫސުމާއި ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ އިތުރުން 3 ކަރުދާހެއް ހުށައެޅޭނެއެވެ. އެއީ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތާއި އޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްމަގާއިބެހޭ ކަރުދާހަކާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ ކަރުދާހަކާއި އަދި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީއާއި ބެހޭ ކަރުދާހެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެރަށަކަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ.__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sat, 09 July by Azeema Ahmed

މޫސުމާ ބެހޭ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ބާރުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮަތް 5 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތަށްވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެެެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ބާނި ބޮޑުވެފައި ވާތީ ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.    ކުރިއަށްއޮތް 24 ގަޑިއިރަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށްވާރޭވެހޭނެއެވެ. ވައިޖެހޭނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާ 20 މޭލާ ދެމެދުގުބާރުމިނުގައި އަދި އެހެންހިސާބުތަކުގައި ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާއި ދެމެދުގެބާރުމިނުގައި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަޑަކަށް 45 މޭލާއި 55 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވޭ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަށް ދެކުނުގައި އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ، އަދި މެދުތެރެއާއި އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ގަދަވާނެއެވެ. ވީމާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އަދި ޙާއްސަގޮތެއްގައި ކަނޑު ދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށްދަންނަވަމެވެ.   09  ޖުލައި 2016 __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sat, 02 July by Mohamed Aslam
The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES), mandated for capacity building of its Member States and Collaborating Countries, convened its 8th Council Meeting in Bangkok, Thailand on 1-2 July 2016. The 8th RIMES Council Meeting focused on: implementation of the RIMES Master Plan 2016-2020 sharing of experiences and good practices, for replication and way forwardRIMES has currently 33 Member States and Collaborating Countries. The Government of India is the Chair of the RIMES Council. The Government of Maldives is among RIMES’ founding Members, and has been serving as RIMES Secretariat since 2009.  Mr. Abdullahi Majeed, Minister of State__ read more
Thu, 19 May by Nusra Adam

މޫސުމާ ބެހޭ ޚަބަރު

މޫސުމާ ބެހޭ ޚަބަރު މި ހިގާ މެއި މަހު 9 ވަނަދުވަހު ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު މަޑުމަޑުން އުތުރަށް ދަތުރުކޮށް ސްރީލަންކާ ފަހަނައަޅާ މިހާރުވަނީ އިންޑިޔާގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށާކައިރިން އުތުރު ބަންގާޅުކަނޑު ސަރަޙައްދުގައެވެ. މި ކޮޅިގަނޑާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ބޯވިއްސާރަވިލާތައް ވޭތުވެދިޔަ 10 ވަރަކަށްދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރާ ގަދަވަޔާއެކު ގުގުރާ ވިއްސާރަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު އެންމެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުނުކަމަށް ރެކޯޑުކުރެވުނީ ތ. ވޭމަނޑުއަށް 170 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ އެވެ. މީގެއިތުރުން ލ. ކައްދުއަށް 107 މިލިމީޓަރު އަދި ހުޅުލެއަށް 91 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނުކަމަށް ރެކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ވައި އެންމެ ގަދަވިކަމަށް ރެކޯޑުކުރެވުނީ ގަޑިއަކު 52 މޭލު ބާރުމިނުގައި އަައްޑުއަތޮޅު ގަމަށެވެ. މިދެންނެވި ކޮޅިގަނޑު އިތުރަށް ބާރުގަދަވެ މިއަދު ވަނީ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އަދި ތޫފާނުގެ ނަމަކަށް ދީފައިވަނީ "ރޯނު" އެވެ. މިއީ ދިވެހި ނަމެކެވެ. ބަންގާޅުކަނޑުގައި އިން މި ތޫފާނު "ރޯނު" އުތުރަށް ރާއްޖެއާއި ދުރަށް ދަތުރުކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ކުރިއަށްއޮތް 24 ގަޑިއިރަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ގުގުރުމާއިއެކު ވިއްސާރަކޮށް__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sun, 01 May by Mohamed Aslam
Eighth Session of South Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-8) Colombo, Sri Lanka, 25-26 April 2016 Consensus Statement Introduction: The climate outlook for the 2016 southwest monsoon season (June to September) was finalized during the eighth session of the South Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-8), held at Colombo, Sri Lankaduring 25-26 April 2016 attended by experts from  the South Asian countries. The Forum deliberated on various observed and emerging climatic features that influence the performance of the southwest monsoon, such as the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) conditions over the equatorial Pacific, Indian Ocean Dipole (IOD) conditions over the Indian Ocean, winter and spring Northern Hemisphere (NH) snow cover and land surface temperature anomalies.__ read more
Thu, 24 March by Thahumeena AbdulKareem

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަސް ( 23 މާރިޗް 2016) ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރުން

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީ 23 މާރިޗް 1950 ގައެވެ. މީގެ ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކު މާރިޗް މަހުގެ 23 ވަނަދުވަސް މި ޖަމިއްޔާގެ ހުރިހާ މެމްބަރު (188 ޤައުމު) ޤައުމަކުން ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮންމެ އަހަރަކަށްވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝިޔާރެއްގެ ދަށުންނެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޔާރަކީ " Hotter, Drier, Wetter : Face the Future " އެވެ. މި ޝިޔާރުން އަންގައިދެނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިޔައްއޮތްތާގައި މޫސުމީ ކާރިސާތައް އިތުރުވެ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދުނިޔޭގެ މި ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ މިންވަރު އިތުރުވާނެ ކަމެވެ. އެހެން ކަމުން މޫސުމަށް އަންނަ މި ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެ އެކަން ތައް ތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެންނަން މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން އިސްނަގައިގެން 3__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 21 March by Nusra Adam
Maldives Meteorological Service offers an excellent scholarship opportunity to a prestigious carrier leading to operational meteorologist. Please download the application from the link below.http://www.meteorology.gov.mv/uploads/Application-MMS.pdf __ read more
Sat, 19 March by Mohamed Aslam
World Meteorological Organization and its member countries celebrate every year 23rd March as World Meteorological Day (WMD). Theme for this year is “Hotter, Drier, Wetter : Face the Future “. This theme is very relevant to the facts and some of the consequence that we may face due to climate change.  One of the main events organized by Maldives Meteorological Service (MMS) to mark WMD 2016 is to conduct awareness program, with collaboration with Maldives Police Service (MPS) and National Disaster Management Centre (NDMC) in K. Dhiffushi Island.   Last night (18th March 2016) MPS, NDMC and MMS technical team c onducted awareness program in K. Dhiffushi Island. Meteorological, Seismological and Tsunami early__ read more
Thu, 17 March by Thahumeena AbdulKareem

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހޫނުމޫސުން

              އިރުވައި މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމުކޮށް ވާރޭމަދު، ހޫނުކަންގަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. މޭއި މަހު، ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަކުރަން ފެށުމާހަމައަށް ހޫނުގަދަ ދުވަސްތަކާއި ރޭތައް ދެމިގެންދެއެވެ.  ރާއްޖޭގައި މޫސުމީ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ބަލަންފެށިފަހުން އެންމެހޫނު ގަދަވެފައިވަނީ 1998 ވަނައަހަރު އޭޕްރީލް މަސްތެރޭގައެވެ. އެމަހު ފިނިހޫނުމިން އެވްރެޖްކޮށްހުރީ 30.4 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައެވެ. އަދި އެދުވަސްވަރަކީ މޫސުމަށް ބަދަލުގެންނަ ނިޒާމް އެލްނީނޯއެއްގެ ބާރުގަދަކަން ދުނިޔެ ތަޖުރިބާކުރި ދުވަސްވަރެކެވެ. އެލްނީނޯގެ ސަބަބުން ކަނޑު ހޫނުވެ އޭގެސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މޫސުމީ ނިޒާމަށް ތަފާތު އަސަރު ކުރިއެވެ. އޭގެ ފަހުން، 2015 ވަނައަހަރު އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ އެލްނީނޯއެއް އުފެދި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެދަނީ އޭގެ ބާރުފޯރަމުންނެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުގަދަވާކަން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ފެބުރުވަރީމަހު ދުނިޔޭގެ އާންމުފިނިހޫނުމިނަށްވުރެ 1.35 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް 2016 ވަނައަހަރު ފެބުރުވަރީމަހު ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން މައްޗަށް ދިޔަކަމަށް ނާސާ އިން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުސްވި ފެބުރުވަރީމަހުގެ ހޫނުމިން 0.7 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ވަނީ މަތިވެފައެވެ. ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި ހޫނުމިން މައްޗަށްދިއުމާއި އެލްނީނޯ ބާރުގަދަވުމަކީ، ވިހަގޭހުގެ ސަބަބުން ޖައްވު ހޫނުވުމާ__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Wed, 16 March by Ibrahim Anil
Maldives Meteorological Service offers an excellent scholarship opportunity to a prestigious carrier leading to operational meteorologist.  Please download the application from the link below. http://www.meteorology.gov.mv/uploads/Application-MMS.pdf Deadline for submission:7th April 2016 (12:00pm).__ read more
Mon, 14 March by Azeema Ahmed
World Meteorological Organization and its member countries celebrates every year 23 March as World Meteorological Day (WMD). Theme for this year is “Hotter, Drier, Wetter : Face the Future “. This theme is very relevant to the facts and some of the consequence that we may face due to climate change.  One of the events organized by Maldives Meteorological Service to mark WMD 2016 is to conduct awareness programs in some selected secondary schools. Today (14 March 2016) our technical team conducted awareness program in Rehrndhi School. Meteorological, Seismological and Tsunami early warning information were provided t o the students during their morning assembly time. Information is provided in__ read more
Sun, 13 March by Azeema Ahmed
World Meteorological Organization and its member countries celebrates every year 23 March as World Meteorological Day (WMD). Theme for this year is “Hotter, Drier, Wetter : Face the Future “. This theme is very relevant to the facts and some of the consequence that we may face due to climate change.  One of the events organized by Maldives Meteorological Service to mark WMD 2016 is to conduct awareness programs in some selected secondary schools. Today (13 March 2016) our technical team conducted awareness program in Hiriyaa School. Meteorological, Seismological and Tsunami early w arning information were provided to the students during their morning assembly time. Information is provided in__ read more
Thu, 10 March by Ibrahim Anil
Meteorological Awareness program at Iskandhar School and Imaaduddin School on 9 March 2016 World Meteorological Organization and its member countries celebrates every year 23 March as World Meteorological Day (WMD). Theme for this year is “Hotter, Drier, Wetter : Face the Future “. This theme is very relevant to the facts and some of the consequence that we may face due to climate change.  One of the events organized by Maldives Meteorological Service to mark WMD 2016 is to conduct awareness programs in some selected secondary schools. Yesterday (9 March 2016) our technical team conducted awareness program in Iskandhar School and Imaaduddin School. Meteorological, Seismological and Tsunami early warning information were__ read more
Mon, 07 March by Mohamed Aslam
World Meteorological Organization and its member countries celebrates every year 23 March as World Meteorological Day (WMD). Theme for this year is “Hotter, Drier, Wetter : Face the Future “. This theme is very relevant to the facts and some of the consequence that we may face due to climate change.  One of the events organized by Maldives Meteorological Service to mark WMD 2016 is to conduct awareness programs in some selected secondary schools. Today (7 March 2016) our technical team conducted awareness program in Ahmadhiyya International School and Dharumavantha School. Meteorological, Seismological and Tsunami early warning information were provided to the students during their morning assembly time. These information were provided__ read more
Sun, 06 March by Thahumeena AbdulKareem
World Meteorological Organization and its member countries celebrates every year 23 March as World Meteorological Day (WMD). Theme for this year is “Hotter, Drier, Wetter : Face the Future “. This theme is very relevant to the facts and some of the consequence that we may face due to climate change.  One of the events organized by Maldives Meteorological Service to mark WMD 2016 is to conduct awareness programs in some selected secondary schools. Today (6 March 2016) our technical team visited Ghiyaazuddin School, Male’ and Ghaazee School, Hulhumale’. Meteorological, Seismological and Tsunami early warning information were provided to the students during their morning assembly time. These information were__ read more
Thu, 03 March by Mohamed Aslam

މޫސުމާއިބެހޭ ޚަބަރު

މޫސުމާއިބެހޭ ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯޕްރެޝަރ ޓްރަފުގެ ސަބަބުން ރެއާއި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ބޮޑުބަޔަކާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަކޮއްފައިވެއެވެ. އަދި ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އިއްޔެ މެންދުރުފަހު 02:00 އިން މިއަދު މެންދުރު ފަހު 02:00 އާއި ހަމައަށް އައްޑުސިޓީގެ ގަމަށް 204.00  މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހިފައިވެއެވެ. އަދި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވެއެވެ. ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރޭ ދަންވަރު 02:45 ގައި ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައެވެ.    ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައިވެސް ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ޢާންމުކޮށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Tue, 16 February by Thahumeena AbdulKareem

މޫސުމާއި ބެހޭ ޚަބަރު

  މޫސުމާއިބެހޭ ޚަބަރު ބޭއޮފް ބެންގޯލްގެ މެދުތެރޭ ހިސާބުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯޕްރެޝަރ އޭރިއާއާއި ގުޅިގެން  ފެބުރުއަރީ 17 ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 72 ގަޑިއިރުތެރޭ ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ  ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ވާރޭވެހި، ގުގުރުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން މެދުރާއްޖެ ތެރެއާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި އުތުރާއި އިރު އުތުރުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާ 25 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެއެވެ. އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 10 މޭލާ 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެއެވެ. އަދި ވިލާ ގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނަޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ވީމާ އާންމުކޮށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން އަދި ޚާއްސަކޮށް ކަނޑު ދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.     7  ޖުމާދަލް އޫލާ 1437  16 ފެބުރުއަރީ 2016__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sat, 05 December by Thahumeena AbdulKareem

މޫސުމާއިބެހޭ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އިރުން ސްރީލަންކާ އަދި ކޮމޮރިން ސަރަޙައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންމިދާ ވިއްސާރާގައި މިރޭ 21:00 ން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ. ވައިޖެހޭނީ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާ 20 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައެވެ. އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގުއުތުރާއި އުތުރުން ގަޑިއަކު 7 މޭލާ 17 މޭލާ ދެމެމެދުގެ ބާރުމިނުގައެވެ. ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލުގެ ބާރުމިނަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ. ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ގަދަވާނެއެވެ.  އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެއެވެ. މިވިއްސާރައިގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްތަކަށް ފެންބޮޑުވެ، ވައިގަދަވެ އަދި ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީވެ އާންމުކޮށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން އަދި  ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 30 November by Mohamed Aslam
According to this forecast, above normal rainfall is likely during the December 2015 to February 2016 Maldives region. This consensus forecast outlook precipitation over South Asia have been developed through an expert assessment of the prevailing global climate conditions and forecasts from different climate models from around the world. Currently strong El Niño conditions prevail in the Pacific Ocean and it is almost certain that El Nino conditions will continue to prevail during the winter season. However, it is recognized that there is uncertainty about the impacts of El Niño on the seasonal precipitation and temperature patterns of the region. It is also recognized that other regional and global factors can also affect__ read more
Sun, 18 October by Mohamed Aslam
Map above shows most likely categories of rainfall over South Asia for the October-December 2015 period. For the Maldives region, near normal to above normal rainfall is expected during October-December 2015.2015 Rainfall Outlook for the Maldives (October-December) __ read more
Wed, 14 October by Hussain Afshal
Tourism Adaptation Project (TAP) is assisting to develop Maldives Meteorological Act. Please find below a consultancy that have been advertised by UNDP.. Consultancy Type: Request for ProposalsProject title: Development of the Maldives Meteorology ActObjective:To develop the Maldives Meteorology Act and prepare documents required for submission to the Parliament.Advertisement link: http://www.mv.undp.org/content/maldives/en/home/operations/procurement/RFP-to-develop-Maldives-Meteorology-Act/__ read more
Sun, 27 September by Azeema Ahmed
(September 27 – October 03)__ read more
Tue, 22 September by Azeema Ahmed

ދިޔަވަރާއިބެހޭ

މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަަހުގެ 28ވަނަދުވަހަކީ ހަނދުކޭތަ ހިފާދުވަހެކެވެ. މިގޮތުން ހަނދާއި ދުނިޔެ އަދި އިރު އެއްލައިންއަކަށް ދިމާވެ، ހަނދު ދުނިޔެއާއި ކާރިވުމުން (ޕެރިޖިއަން)  ކަނޑުގެ ދިޔަވަރު އާދަޔާއިޚިލަފަށް ބޮޑުވެއެވެ. އަދި މީގެސަބަބުން މިދުވަސްވަރު އޮއިިގަދަވާގޮތް ދިމާވެއެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވުމުން ރާއްޖެއާއި ދުރުން އުފެދިގެން އަންނަ ބާނިތަކާއި ރާޅުތަކުގެ ސަބަބުން މިމަހުގެ 25 ން 30 އާއިދެމެދު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް އިންޑިޔާގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އޯޝަން އިންފޮމޭޝަން ސާވިސް (އިންކޮއިސް) އިން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދިޔަވަރު އެންމެބޮޑުވެގެންދާ ގަޑީގައެވެ. މިގޮތުން  މިމަހުގެ 28، 29، 30 މި ތިންދުވަހު ދިޔަވަރު އެންމެބޮޑުވާވަގުތު ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކަށް އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Tue, 04 August by Thahumeena AbdulKareem
Nineteenth Meeting of the Meteorology Sub-group (MET SG/1 9 ) of the Asia Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group (APANPIRG) is being held at the ICAO Asia and Pacific Office in Bangkok, Thailand from 3 to 6 August 2015. MET SG/19 will continue to address regional matters in the field of aeronautical meteorology to support Asia Pacific States/Administrations and the work programme of APANPIRG. Deputy Director General Meteorology, Mr. Ali Shareef is participating in this important meeting. __ read more
Sun, 12 July by Mohamed Aslam
The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES), an international and inter-government organization with mandate for capacity building of Member States and Collaborating Countries in end-to-end warning, convened its Second Ministerial Conference in New Delhi, India on 10 July 2015. RIMES, established on 30 April 2009, is comprised of heads of National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) of 32 Member States and Collaborating Countries.   The Government of Maldives, one of RIMES founding Members, has been serving as RIMES Secretariat since its inception in 2009. Mr. Abdullahi Majeed, Minister of State for Environment and Energy of the Republic of Maldives, is the Executive Head of RIMES Secretariat; Mr.__ read more
Fri, 05 June by Mohamed Aslam
Petteri Taalas, Director-General of the Finnish Meteorological Institute, has been appointed as the next Secretary-General of the World Meteorological Organization for a four-year mandate starting 1 January 2016. He succeeds Michel Jarraud (France). Mr Taalas received the requisite two-thirds majority vote at the World Meteorological Congress, WMO’s top decision-making body. “The importance of WMO and the National Meteorological and Hydrological Services is growing due to higher number of disasters hitting all parts of the world,” said Mr Taalas. “Proper early warning services are essential in protecting human life and property. Scientific know-how for climate adaptation and water resource management are also crucially needed in several WMO Member countries. I am highly motivated to work__ read more
Wed, 03 June by Ibrahim Anil

މޫސުމާއިބެހޭ ޚަބަރު

ހުޅަގުމޫސުމުގެ ބާރުގަދަވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށްފައިވެއެވެ. ވިއްސާރައިގެ އަސަރު އެންމެގަދަޔަށް ކޮށްފައިވަނީ މެދުތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށެވެ. މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގައި އެންމެ ގިނައަދަދަކަށް ވާރޭވެހިފައި ވަނީ ޅ.ނައިފަރަށް، އެއީ 55 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭއެވެ. އަދި ކ.މާލެއަށް ވެސް 50 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހިފައިވެއެވެ. __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Wed, 27 May by Nusra Adam
World Meteorological Congress is the supreme body of the World Meteorological Organization, assembles delegates of members once every four years to determine general policies for the fulfillment of the purposes of the Organization; to consider membership of the Organization; to determine the General, Technical, Financial and Staff Regulations; to establish and coordinate the activities of constituent bodies of the Organization; to approve long-term plans and budget for the following financial period; to elect the President and Vice-Presidents of the Organization and members of the Executive Council; and to appoint the Secretary-General. “  Its 17th Congress is currently taking place in Geneva, Switzerland. Maldives is represented in this assembly by__ read more
Tue, 26 May by Hussain Afshal

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ ގެ 17 ވަނަ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ކޮންގްރެސް

އަވަހަށް އާބާދުވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ކާރިޘާތަކާއިބެހޭ ފެންވަރުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ދުރާލާ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަޖީދު ގޮވާލައްވާއިފި.  އިއްޔެ ސްވިޓްޒަލެންޑް ގެ ޖެނީވާގައި ފެށުނު ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ (WMO) ގެ 17 ވަނަ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ކޮންގްރެސްގެ ހައިލެވެލް ސެގްމެންޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވާހަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަޖީދު ވިދާޅުވީ 2050 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 70 ޕަސެންޓް ދިރިއުޅޭނީ ބޮޑެތި ރައްރަށުގައި ކަމަށްވާތީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ކާރިޘާތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދުރާލާ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފިއެވެ. އަދި މިއީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވާނެތީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ އިން މިކަމަށް މަގުފައިކޮށްދީ، އިންތިޒާމްތައް ކުރުމަށްވެސް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ބާރުއެޅުއްވި.             މިއަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ އާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް އ.ދ އިން ކަނޑައަޅާ ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ބޭރުކުރަމުންދާ ވިހަ ގޭސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ބެހޭ އާ މުޢާހަދާއެއްގެ މައްޗަށް މިއަހަރުގެ__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sun, 10 May by Thahumeena AbdulKareem

މޫސުމާއިބެހޭ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރަންފެށުމާއި ގުޅިގެން، ރެއާއި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއްރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހިފައިވެއެވެ. މިވިއްސާރައިގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ވާރޭވެހިފައިވަނީ ހދ. މަކުނުދޫއަށެވެ.  އެއީ 100 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭއެވެ. އަދި އިއްޔެ ދ.ކުނޑަހުވަދުއަށް 57 މިލިމީޓާރުގެ ވާރޭ، ތ.ވޭމަންޑޫއަށް 53 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ އަދި ށ.ފުނަދުއަށް 40 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހިފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަދު ހެދުނު އައި ވިލާގަނޑުގައި ގދ. ކާޑެއްދުއަށް 40 މޭލަށް ވައިގަދަވެފައިވެސް ވެއެވެ.     21 ރަޖަބް 1436   10 މެއި 2015   __ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Thu, 30 April by Thahumeena AbdulKareem
2015 Southwest monsoon season (June to September) rainfall outlook for the Maldives was issued on 26th April at the First National Climate Outlook Forum (NCOF) hosted by Maldives Meteorological Service with the support from World Meteorological Organization (WMO) and Regional Integrated-Multi Hazard Early Warning System (RIMES). The forum was inaugurated by Mr. Thoriq Ibrahim, Minister for Environment and Energy. Different stakeholders attended NCOF. Map above shows most likely categories of rainfall over South Asia. For the northern and central Maldives Below normal rainfall is expected during June to September 2015. On the other hand, above normal rainfall is expected for the southern parts of the Maldives during the__ read more
Mon, 27 April by Azeema Ahmed

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ކުލައިމެޓް އައުޓްލުކް ފޯރަމް

ކުލައިމެޓް އައުޓް ލުކް ފޯރަމް އަކީ ސަރަޙައްދީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިފަދަ ބައްދަލުވުން ތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މޫސުމާބެހޭ ސައިންޓިފިކް މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުނަށް ބޭނުންހިފޭނޭގޮތަށް ބަށްޓަންކޮށް އެމަޢުލޫމާތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ރާއްޖޭގައި މިއަދު މި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް ކްލައިމެޓް އައުޓްލުކް ފޯރަމް (NCOF) އަކީ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އާއި ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ރީޖަނަލް މަލްޓިހެޒާރޑް އާރލީ ވޯނިން ސިސްޓަމް ގުޅިގެން 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް (26 އަދި 27 އޭޕްރީލް 2015) ބާއްވާ ފޯރަމްއެކެވެ. މި ފޯރަމްގައި ދިގުމުއްދަތަށް މޫސުން އޮންނާނެގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ޑަބްލިޔު.އެމް.އޯ އާއި ރައިމްސް ގެ ކަމާއިބެހޭ މާހިރުން އަދި މޫސުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުންހިފާ ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ފޯރަމްގެ ސަބަބުން މޫސުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު އެކަށީގެންވާ ގުޅުމެއް ގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތަތްކަށް__ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sat, 25 April by Azeema Ahmed
A massive 7.8 magnitude earthquake has occured in Nepal, 1111 am local time of Male'. Tremors were felt across Northern India and there are reports of avalanche on Mount Everest triggered by this earthquake. USGS Updated parameters; Magnitude : 7.8 Richter scale, Depth : 15 km After shocks : 57 earthquakes (30-04-2015) __ read more
Thu, 16 April by Azeema Ahmed
In an effort to enhance warning dissemination/communication for preparedness and emergency response, the Maldives Meteorological Service (MMS) and the National Disaster Management Center (NDMC), with support from the Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES) and United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) through its Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness in Indian Ocean and Southeast Asian Countries, officially handed over equipment for Local Emergency Operations Center (EOC) to Fuvahmulah Atoll Council on 14 April 12015. The EOC in Fuvahmulah, according to NDMC and MMS, is the first established in the country in the atoll/island level.  The hand-over was__ read more
Mon, 23 March by Abdulla Hafiz
Message from M. Jarraud, Secretary-General of the World Meteorological OrganizationOn the occasion of “World Meteorological Day 2015 – Climate knowledge for climate action”The World Meteorological Organization, as the successor of the International Meteorological Organization, created in 1873, has its fundamental mission to support the countries of the world in providing meteorological and hydrological services to protect life and property from natural disasters related to weather, climate and water, to safeguard the environment, and to contribute to sustainable development. This cannot happen without the necessary observations, research and operations that develop the understanding and knowledge of weather and climate. Since 1961, World__ read more
Mon, 23 March by Abdulla Hafiz
THE SECRETARY GENERAL MESSAGE ON WORLD METEOROLOGICAL DAY - 23 March 2015Extreme weather and changing climatic patterns are having a growing impact on our planet and on human well-being. In the last three decades, floods, storm surges, droughts and wildfires have taken a huge toll in lives and caused massive economic losses. The devastation caused by Cyclone Pam in Vanuatu and other parts of Oceania is just the latest example of how catastrophic weather extremes can be. Climate change is increasing the intensity and frequency of these extremes and threatening water and food security in many parts of the__ read more