ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން

ސަމާލު ވުމަށްޓަކައި މެސެޖް ފޮނުވޭނެ އަރައްކާތައް

ފެންސުމީ އަރައްކާ

ދަރުނީ އަދި ސުނާމީ އަރައްކާ

ކުދި ގެއްލުން

ހުދު ސަމާލު

އަރައްކާ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން

1 ގަޑިއިރު ތެރޭ 05 މިލިމީޓަރު ނުވަތަ 6 ގަޑިއިރުތެރޭ 05 މިލިމީޓަރު

ގުގުރުން

ބާރަށް ގުގުރުން އަދި މިފަދަ ގޮތަކަށް ގުގުރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން

ވައި އަދި ކަނޑު

ފާއިތުވި 3 ގަޑިއިރު 19-12 މޭލަށް ނުވަތަ ފާއިތުވި 1 ގަޑއިރު 11-17 މޭލަށް ވައިޖެހުން ނުވަތަ އެ މިންވަރަށް ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން

ވިލާގަނޑުގައި ވައިގަދަވުން

50 މޭލު

ތޫފާން

ރީޖަނަލް ސްޕެޝެލައިޒްޑް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރއިން ލަފާކުރާ ގޮތުން ތޫފާން (ޗާޓު 2 ގައިވާ ސަރަހައްދު) ގައި ހުރުން

ބިންހެލުން

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ކަނޑު (ޗާޓު 1 ގައިވާ ސަރަހައްދު) ގެ 400 ކިލޯމީޓަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކަށް ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 6 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 4000 ކިލޯމީޓަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 7 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުން

ސުނާމީ

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ކަނޑުގެ 4000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކަށް ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 8 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުން ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ކުދި ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ސުނާމީ އެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުން

ގެއްލުން

ރީނދޫ ސަމާލު

އަރައްކާ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވުން

1 ގަޑިއިރު ތެރޭ 70 މިލިމީޓަރު ނުވަތަ 6 ގަޑިއިރުތެރޭ 100 މިލިމީޓަރ

ގުގުރުން

އާދަޔާހިލާފަށް ގުގުރުން ނުވަތަ މިފަދަ ގޮތަކަށް ގުގުރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން

ވައި އަދި ކަނޑު

ފާއިތުވި 3 ގަޑިއިރު 28-35 މޭލަށް ނުވަތަ ފާއިތުވި 1 ގަޑއިރު 30-25 މޭލަށް ވައިޖެހުން ނުވަތަ އެ މިންވަރަށް ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން

ވިލާގަނޑުގައި ވައިގަދަވުން

55 މޭލު

އުދަބާނި އަދި އުދަ

މަދުވެގެން 5 ރަށަކުން ރިޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ އެވަރު ސަރަހައްދަކަށް ލަފާކުރެވުން

ތޫފާން

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ތޫފާން ރާއްޖެމަތިން ހުރަސް ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރުން

ބިންހެލުން

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ކަނޑު (ޗާޓު 1 ގައިވާ ސަރަހައްދު) ގެ 400 ކިލޯމީޓަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކަށް ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 7 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 4000 ކިލޯމީޓަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 8 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުން

ސުނާމީ

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ކަނޑުގެ 4000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކަށް ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 9 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުން ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ސުނާމީ އެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުން

ބޮޑެތި ގެއްލުން

އޮރެންޖު އިންޒާރު

އަރައްކާ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވުން

1 ގަޑިއިރު ތެރޭ 90 މިލިމީޓަރު ނުވަތަ 6 ގަޑިއިރު ތެރޭ 120 މިލިމީޓަރު

ވައި އަދި ކަނޑު

ފާއިތުވި 3 ގަޑިއިރު 34-40 މޭލަށް ނުވަތަ ފާއިތުވި 1 ގަޑިއިރު 36-42 މޭލަށް ވައިޖެހުން ނުވަތަ އެ މިންވަރަށް ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން

ވިލާގަނޑުގައި ވައިގަދަވުން

63 މޭލު

އުދަބާނި އަދި އުދަ

މަދުވެގެން 10 ރަށަކުން ރިޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ އެވަރު ސަރަހައްދަކަށް ލަފާކުރެވުން

ތޫފާން

ކުރިއަށް އޮތް 12 ގަޑިއިރު ތެރޭ ތޫފާން ރާއްޖެމަތިން ހުރަސް ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރުން

ބިންހެލުން

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ކަނޑު (ޗާޓު 1 ގައިވާ ސަރަހައްދު) ގެ 400 ކިލޯމީޓަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކަށް ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 8 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 4000 ކިލޯމީޓަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 9 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުން

ސުނާމީ

ރާއްޖެއަށް ވަރަށްބޮޑަށް ގެއްލުން ވެދާނެ ފަދަ ސުނާމީއެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނުކަން ޔަގީން ވުން

އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑެތި ގެއްލުން

ރަތް އިންޒާރު

އަރައްކާ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވުން

6 ގަޑިއިރުތެރޭ 180 މިލިމީޓަރު

ވައި އަދި ކަނޑު

ފާއިތުވި 3 ގަޑިއިރު 40 މޭލަށް ވުރެ ބާރަށް ނުވަތަ ފާއިތުވި 1 ގަޑިއިރު 42 މޭލަށް ވުރެ ބާރަށް ވައިޖެހުން ނުވަތަ އެ މިންވަރަށް ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން

ވިލާގަނޑުގައި ވައިގަދަވުން

70 މޭލު

އުދަބާނި އަދި އުދަ

ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކާއެކު ރިޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ އެހާލަތު ލަފާކުރެވުން

ތޫފާން

ކުރިއަށް އޮތް 6 ގަޑިއިރު ތެރޭ ތޫފާން ރާއްޖެމަތިން ހުރަސް ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުން

ބިންހެލުން

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ކަނޑު (ޗާޓު 1 ގައިވާ ސަރަހައްދު) ގެ 400 ކިލޯމީޓަރު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކަށް ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 9 އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުން

ސުނާމީ

ރާއްޖެއަށް އާދަޔާހިލާފަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ފަދަ ސުނާމީއެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނުކަން ޔަގީން ވުން

އާންމު ސުވާލުތައް

ރާއްޖެއަށް ޠަބީޢީގޮތުން ކުރިމަތިވާ ބައެއް އަރައްކާ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުނެ

ރާއްޖެއަށް ޢާއްމުކޮށް ދިގު ދެމިގެންދާގޮތަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ދުވަސްތަކުގައެވެ. އިރުވައިމޫސުމުގެ ދުވަސްތަކުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މަދުން ނަމަވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެއެވެ.

ފެންބޮޑުވުން

ރާއްޖޭގެ ބައެއްރައްތަކަކީ އެ ރައްތައް އުފެދިފައިވާގޮތުން ފަސޭހައިން ފެން ބޮޑުވާ ރައްރަށެވެ. މި ރައްތަކުގައި ފެންބޮޑުވާން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ދެ ސަބަބެއް ވެއެވެ. އެއީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހިގެންނާ އި އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކުޑަވަގުތުކޮޅެއެްގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުން ފެންބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުބިންތަކާއި ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބެއެވެ.

ވައިގަދަވުން

ހުޅަނަގު މޫސުމާއި އިރުވައި މޫސުމުގައިވެސް ރާއްޖެއަށް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަ ކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަދަވަޔާއެކު ދިގުދެމިގެންދާގޮތަށް ވިއްސާރަކުރަނީ ހަމައެކަނި ހުޅަނގު މޫސުމުގައެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅައާއި ގުޅިގެން ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން  އާންމުކޮށް ބާރަށް ވައި ޖެހެމުން ދެއެވެ. މިގޮތަށް ވައިގަދަވުމުން ރުއްގަސް ވެއްޓި، ގޭގޭގެ ފުރާޅުތައް އެއްލައިލާ، ފުރާޅު މައްޗަށް ރުއްގަސް ވެއްޓުން ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އަދި ދަނޑުބިންތަކުގައި އުހަށް ހެދިފައި ހުންނަ ފަޅޯ އަދި ފަތްކެޔޮ ކަހަލަ ގަސްތައް ވެއްޓި ދަނޑުބިންތައް ހަލާކު ވެއެވެ. ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަކުރުމުން ކަނޑުދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި، މަސްވެރިންނާއި، ފެރީ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫ އަރައެވެ.

ވިދުވަރާއެކު ގުގުރުން

ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ސަރަަޙައްދުގެ ގޮތުން އަހަރުތެރޭ ގިނަދުވަސްތަކެއްގައި ވިދާ ގުގުރައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މޫސުމާއިބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާ ގޮތުން އެޕްރީލް މަސްތެރޭގައި ގުގުރުން އެހެން މަސްތަކަށްވުރެ އިތުރެވެ. ވިދާ ގުގުރުމާއެކު ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓް ސާމާނަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބެއެވެ. އަދި ރުއްގަހަށް ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ގަސްތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދިމާވެއެވެ.

އުދައެރުން

ރާއްޖެއަށް އުދައަރަން މެދުވެރިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޓައިޑަލް ވޭވް، ސުވެލް ވޭވް އަދި ވިންޑް ވޭވް ގެ ސަބަބުންނެވެ. މަދު ފަހަރެއްގައި ސްޓޯރމް ސަރޖް ( ތޫފާނުން އުފައްދާ ބިޔަ ރާޅު) ގެ ސަބަބުންވެސް އުދައަރައެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ތިރިވެފައި، ހޭޅިފަށް ތުނިވެ، ގަސްތައް މަދުވުމާއި ގުޅިގެން އުދައިގެ ލޮނުގަނޑު ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބަށް ފަސޭހައި ފެތުރިގެންދާ ޙާލަތަތައް އާދެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރަށް ބުރޫ އަރައި ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުވާން މެދުވެރި ވެއެވެ.

ތޫފާނުގެ

މިސަރަޙައްދުގައި އުފެދޭ ތޫފާނުތައް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކުރަނީ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަންގާޅު ކަނޑާއިި އަރަބި ކަނޑު އަދި ދެކުނު އިންޑިޔާކަނޑުގައި އުފެދޭ ތޫފާން ތަކުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް މީގެ އަސަރު ބޮޑަށް ކުރެއެވެ. ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ފެންބޮޑުވެ، އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބުރޫ އަރާ ޙާލަތްތައް އާދެއެވެ. އަދި  ވައިގަދަވުމާއި ކަނޑުތައް ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުދަތުރު ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިގެންވެސް ދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތޫފާނުން އުފައްދާ ބޮޑެތި ރާޅުތަކުގެ ސަބަބުން އުދައެރުމުގެ ހާދިސާތައްވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ.