ނިމުތު

ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

ވިލާ މަދު

ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

ކެރި

ހުޅުލެ

33°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

33°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

ކެރި

30.6°C

މޫސުން ރަނގަޅު

0

މިލިމީޓަރ

ދެކުނު ހުޅަނގު ދެކުނު 6

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

އާދީއްތަ

33°C

ހޯމަ

32°C

އަންގާރަ

32°C

މޫސުން

30.6°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ވައި

SSW 6

އިރު އަރާ

05:56

އިރު އޮއްސޭ

18:11

ވައިގެ ތެއްކަން

81%

ހަނދު އަރާ

19:21

ހަނދު އޮއްސޭ

06:41

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

09:30

25 އޭޕުރީލް 2024 / 10:00 އިން 26 އޭޕުރީލް 2024 / 10:00 އަށް

މޫސުން

ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެއަސަރުން އެކަށީގެން ވޭ.

ވައި

ދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ.

ކަނޑު

އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން

1 - 3 ފޫޓު.

ސަމާލު: ނެތް