ނިމުތު

ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

32°C

ކެރި

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

31.5°C

ވިލާ މަދު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު 22

ކަނޑު ކަނޑު ގަދަ

އަންގާރަ

32°C

ބުދަ

31°C

ބުރާސްފަތި

32°C

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

މޫސުން

31.5°C

ވިލާ މަދު

ވައި

W 22

އިރު އަރާ

05:52

އިރު އޮއްސޭ

18:11

ވައިގެ ތެއްކަން

77%

ހަނދު އަރާ

18:32

ހަނދު އޮއްސޭ

05:46

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

04:24

16 މޭ 2022 / 10:00 އިން 17 މޭ 2022 / 10:00 އަށް

މޫސުން

އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރުމާއެކު ގުގުރާނެ، އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގަދަވަޔާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވޭ.

ވައި

ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 17 މޭލާއި 27 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ވިލާ ގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެންވޭ .

ކަނޑު

އާއްމުގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ.

ރާޅުގެ އުސްމިން

5 - 8 ފޫޓު.

ސަމާލު: ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވޭ. ހުރިހައި ފަރާތްތަކުން، ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން، މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަން.