ނިމުތު

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

28°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

30°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

30°C

ވިލާ މަދު

ގަން

30°C

ވިލާ މަދު

ހުޅުލެ

30°C

ވިލާ މަދު

ހަނިމާދޫ

30°C

ވިލާ މަދު

ކައްދޫ

31°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

30°C

ވިލާ މަދު

ގަން

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

31.3°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު ދެކުނު 13

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

އަންގާރަ

29°C

ބުދަ

29°C

ބުރާސްފަތި

30°C

ހުކުރު

30°C

ހޮނިހިރު

32°C

މޫސުން

31.3°C

އުޑުމަތި ސާފު

ވައި

WSW 13

އިރު އަރާ

06:01

އިރު އޮއްސޭ

18:22

ވައިގެ ތެއްކަން

77%

ހަނދު އަރާ

12:59

ހަނދު އޮއްސޭ

00:25

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

10:00

14 ޖުލައި 2024 / 10:00 އިން 15 ޖުލައި 2024 / 10:00 އަށް

މޫސުން

މިއަދު ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ މިރޭ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރުމާއެކު ގުގުރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެން ވޭ .

ވައި

ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެންވޭ.

ކަނޑު

އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެ .

ރާޅުގެ އުސްމިން

3 - 5 ފޫޓު.

ސަމާލު: ނެތް.