ނިމުތު

ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

32°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

31°C

ވިލާ މަދު

ހުޅުލެ

31°C

ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

31.5°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު ދެކުނު 13

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

ހޮނިހިރު

31°C

އާދީއްތަ

31°C

ހޯމަ

29°C

އަންގާރަ

29°C

ބުދަ

31°C

މޫސުން

31.5°C

އުޑުމަތި ސާފު

ވައި

WSW 13

އިރު އަރާ

05:54

އިރު އޮއްސޭ

18:15

ވައިގެ ތެއްކަން

78%

ހަނދު އަރާ

22:42

ހަނދު އޮއްސޭ

10:54

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

05:12

9 ޖޫން 2023 / 10:00 އިން 10 ޖޫން 2023 / 10:00 އަށް

މޫސުން

ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ.

ވައި

ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 08 މޭލާއި 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ .

ކަނޑު

އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ .

ރާޅުގެ އުސްމިން

3 - 5 ފޫޓު .

ސަމާލު: ނެތް.