ނިމުތު

ހުޅުލެ

30°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ކެރި

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ކެރި

ގަން

30°C

ވިލާ މަދު

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ވިލާ މަދު

ގަން

30°C

ކެރި

27.3°C

ވިލާ މަދު

0

މިލިމީޓަރ

އިރު އުތުރު 3

ކަނޑު ކަނޑު މަޑު

ހޮނިހިރު

30°C

އާދީއްތަ

29°C

ހޯމަ

29°C

އަންގާރަ

29°C

ބުދަ

29°C

މޫސުން

27.3°C

ވިލާ މަދު

ވައި

NE 3

އިރު އަރާ

05:57

އިރު އޮއްސޭ

17:51

ވައިގެ ތެއްކަން

90%

ހަނދު އަރާ

20:40

ހަނދު އޮއްސޭ

09:21

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

07:12

30 ނޮވެމްބަރު 2023 / 10:00 އިން 1 ޑިސެމްބަރު 2023 / 10:00 އަށް

މޫސުން

އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެން ވޭ .

ވައި

އިރުއުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 35 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެން ވޭ .

ކަނޑު

އާދައިވަރަކަށް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ .

ރާޅުގެ އުސްމިން

1 - 4 ފޫޓު.

ސަމާލު: ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތިވެ، މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަން.