ޙަބަރު

2021 އޮކްޓޫބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) އޮކްޓޫބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް …

އާދީއްތަ, 17 އޮކްޓޯބަރު 2021
އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހު ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނ…

ބުރާސްފަތި, 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
2021 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަ…

އަންގާރަ, 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
"ޔޫ.އެން އެސްކޭޕް" ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

"ޔޫ.އެން އެސްކޭޕް" ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން.އޮގަސްޓް 25 ން 27 އަށް ކުރައަށްދާ މި ބައްދ…

ބުދަ, 25 އޯގަސްޓް 2021
މޫސުމާބެހޭ އޮފީހުގެ އައު ވެބްސައިޓު ގެ ތަޢާރަފު

 މޫސުމާބެހޭ އޮފީހުގެ އައު ވެބްސައިޓު ގެ ތަޢާރަފުރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ބަލައިލެވޭނެހެން ފަރުމާކުރެވިގެން މޫސު…

އަންގާރަ, 24 އޯގަސްޓް 2021
2021 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން-(އަދާހަމަ)

2021 ޖޫން އިން ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރު ދައްކާގޮތުން އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަ…

ހޮނިހިރު, 19 ޖޫން 2021
2021 ޖޫން މަހު ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ޖޫން މަހު ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމުކޮށް މިމަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ 10% މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރ…

ހުކުރު, 18 ޖޫން 2021
2021 މެއި މަހަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާ ކުރާގޮތް

މިއަހަރު (2021) މެއި މަހު ރާއްޖޭގެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމު މިންވަރަށްވުރެ 10% އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި މެދުރާއ…

އަންގާރަ, 4 މޭ 2021
2021 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމު މިންވަރަށްވުރެ 10% މަދުވާނެކަމަށް ލ…

ހުކުރު, 30 އޭޕުރީލް 2021
2021 އޭޕްރީލް މަހަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާގޮތް

   މިއަހަރު (2021) އެޕްރީލްމަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރ…

ބުރާސްފަތި, 1 އޭޕުރީލް 2021
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ދުވަސް 23 މާރިޗު 2021

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީ 23 މާރިޗް 1950 ގައެވެ. މިޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވެފައިވަނީ 1 ޖޫން 19…

އާދީއްތަ, 21 މާރިޗު 2021
2021 މާރިޗް މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) މާރިޗު މަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމ…

ހޯމަ, 1 މާރިޗު 2021

 މިއަހަރު (2021) ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރެ އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މެދެރާއްޖެތެރޭގ…

ބުދަ, 13 ޖަނަވަރީ 2021

މިވަގުތު ޙަބަރެއް ނެތް.