2021 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން-(އަދާހަމަ)

ހޮނިހިރު, 19 ޖޫން 2021

2021 ޖޫން އިން ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރު ދައްކާގޮތުން އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭނީ ޢާންމުކޮށް  މިދުވަސްވަރު ވެހޭމިންވަރަށެވެ. ނަމަވެސް އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭނީ އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށްވުރެ މަދުންނެވެ.

.(މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ)

 

https://meteorology.gov.mv/downloads/20/view