އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮކޭޝަން

ގުޅުއްވުމަށް

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސް

ވެލާނާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު، ހުޅުލެ

3323084, 3323302

3310806, 3323471, 3340907

މުވައްޒިފުންނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒިފުންނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު.