ހުޅުލެ

30°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ކެރި

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ކެރި

ގަން

30°C

ވިލާ މަދު

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

30°C

ކެރި

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ވިލާ މަދު

ގަން

30°C

ކެރި

27.3°C

ވިލާ މަދު

0

މިލިމީޓަރ

އިރު އުތުރު 3

ކަނޑު ކަނޑު މަޑު

ހޮނިހިރު

30°C

އާދީއްތަ

29°C

ހޯމަ

29°C

އަންގާރަ

29°C

ބުދަ

29°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޮނިހިރު

4 ޑިސެމްބަރު

ހޮނިހިރު

11 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

19 ޑިސެމްބަރު

އާދީއްތަ

26 ޑިސެމްބަރު

ބުރާސްފަތި

1 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

9 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

16 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

23 ޑިސެމްބަރު

ހުކުރު

30 ޑިސެމްބަރު

އަންގާރަ

5 ޑިސެމްބަރު

އަންގާރަ

12 ޑިސެމްބަރު

ބުދަ

13 ޑިސެމްބަރު

ބުދަ

20 ޑިސެމްބަރު

ބުރާސްފަތި

28 ޑިސެމްބަރު

އިރު އަރާ

05:57

އިރު އޮއްސޭ

17:51

ހަނދު އަރާ

20:40

ހަނދު އޮއްސޭ

09:21

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

07:12

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27