ހުޅުލެ

31°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

32°C

ވިލާ މަދު

ކާޑެއްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ގަން

31°C

ވިލާ މަދު

ހުޅުލެ

31°C

ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

31°C

ކެރި

ގަން

31°C

ކެރި

ހުޅުލެ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

29°C

ވާރޭ

ކައްދޫ

29°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

31.5°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު ދެކުނު 13

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ

ހޮނިހިރު

31°C

އާދީއްތަ

31°C

ހޯމަ

29°C

އަންގާރަ

29°C

ބުދަ

31°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ހޯމަ

6 ޖޫން

އަންގާރަ

14 ޖޫން

އަންގާރަ

21 ޖޫން

އަންގާރަ

28 ޖޫން

ބުދަ

29 ޖޫން

އާދީއްތަ

4 ޖޫން

އާދީއްތަ

11 ޖޫން

އާދީއްތަ

18 ޖޫން

އާދީއްތަ

25 ޖޫން

އިރު އަރާ

05:54

އިރު އޮއްސޭ

18:15

ހަނދު އަރާ

22:42

ހަނދު އޮއްސޭ

10:54

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

05:12

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

4.7

ޖާވާގެ ދެކުނު، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 20:04