ހަނިމާދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

29°C

ވާރޭ

ގަން

29°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

32°C

ކެރި

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

32°C

ކެރި

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ވާރޭ

ގަން

28°C

ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ

28°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު އުތުރު 7

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހުކުރު

31°C

ހޮނިހިރު

32°C

އާދީއްތަ

32°C

ހޯމަ

31°C

އަންގާރަ

31°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

ބުދަ

6 އޮކްޓޯބަރު

ބުދަ

13 އޮކްޓޯބަރު

ބުރާސްފަތި

21 އޮކްޓޯބަރު

ބުރާސްފަތި

28 އޮކްޓޯބަރު

އިރު އަރާ

05:53

އިރު އޮއްސޭ

17:48

ހަނދު އަރާ

23:10

ހަނދު އޮއްސޭ

11:59

ދުވާލުގެ ދިގުމިން

(ގަޑި)

10:36

5.4

އުތުރު ސުމަޓުރާ

ހޯމަ, 21 ޖޫން 06:26

4.5

މިޑް އިންޑިއަން ރިޖް

އާދީއްތަ, 14 ޖޫން 23:48

6.9

ބަންޑާ ސީ

ބުދަ, 6 މޭ 18:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021 އޮކްޓޫބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) އޮކްޓޫބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް އުތުރާއި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މިމަހު ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވ

 

އާދީއްތަ, 17 އޮކްޓޯބަރު 2021
އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2021) އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހު ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މިދުވަސްވަރު  މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކާއި ދެކުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ހޫނުމިން ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެއެވެ

 

ބުރާސްފަތި, 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2021