ހުޅުލެ

32°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

32°C

ކެރި

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

32°C

ކެރި

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ހަނިމާދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

30.7°C

ވިލާ ގިނަ

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު 22

ކަނޑު ކަނޑު ގަދަ

އަންގާރަ

32°C

ބުދަ

31°C

ބުރާސްފަތި

32°C

ހުކުރު

32°C

ހޮނިހިރު

32°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

އާދީއްތަ

1 މޭ

އާދީއްތަ

8 މޭ

ހޯމަ

16 މޭ

ހޯމަ

23 މޭ

ހޯމަ

30 މޭ

އިރު އަރާ

05:52

އިރު އޮއްސޭ

18:11

ހަނދު އަރާ

18:32

ހަނދު އޮއްސޭ

05:46

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

04:24

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27

4.7

ޖާވާގެ ދެކުނު، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 20:04

5.1

ޖާވާ، އިންޑޮނީސިއާ

ހުކުރު, 18 މާރިޗު 01:53

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022 މެއި ގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

މިއަހަރު (2022) މެއިގައި އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. ނަަމަވެސް އެެހެން ހިސާބުތަކަށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އުތުރުއަތޮޅުތަކުގައި އާންމު މިންގަޑުގައި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ނަމަވެސް އެހެން ހިސާބުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ.

 

ހުކުރު, 6 މޭ 2022
2022 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

2022 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު ގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ ބައެއް ރަށްތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރު ވީނަމަވެސް އުތުރު އަތޮޅުތަކަށާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަށް ބެލެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެސަރަހައްދުގައި ފިނިހޫނުމިންއެންމެ މައްޗަށްދާވަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް ދަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

ފިހިހޫނުމިން އެންމެ ދަށްވެގެންދާވަރު އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުތަކުގައި ކުޑަތަންކޮޅެއް ދަށްވެފައި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

 

ހޮނިހިރު, 30 އޭޕުރީލް 2022