ހުޅުލެ

27°C

ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

27°C

ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

28°C

ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

28°C

ވިއްސާރަ

ގަން

28°C

ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

28°C

ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

27°C

ވިއްސާރަ

ކައްދޫ

28°C

ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

28°C

ކެރި

ގަން

29°C

ކެރި

ހުޅުލެ

28°C

ކެރި

ހަނިމާދޫ

28°C

ކެރި

ކައްދޫ

28°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

28°C

ކެރި

ގަން

29°C

ކެރި

29.6°C

ވިލާ ގިނަ

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު ދެކުނު 24

ކަނޑު ކަނޑު ގަދަ

ހޮނިހިރު

27°C

އާދީއްތަ

28°C

ހޯމަ

28°C

އަންގާރަ

29°C

ބުދަ

30°C

ހަނދުގެ މަންޒިލްތައް

އާދީއްތަ

1 މޭ

އާދީއްތަ

8 މޭ

ހޯމަ

16 މޭ

ހޯމަ

23 މޭ

ހޯމަ

30 މޭ

ހުކުރު

5 މޭ

ހުކުރު

12 މޭ

ހުކުރު

19 މޭ

ހޮނިހިރު

20 މޭ

ހޮނިހިރު

27 މޭ

ބުދަ

1 މޭ

ބުދަ

8 މޭ

ބުދަ

15 މޭ

ބުރާސްފަތި

23 މޭ

ބުރާސްފަތި

30 މޭ

އިރު އަރާ

05:52

އިރު އޮއްސޭ

18:12

ހަނދު އަރާ

19:02

ހަނދު އޮއްސޭ

06:14

އަވި ދިން ގަޑިއިރު

(ގަޑި)

05:00

6.6

ބާލީ ކަނޑު، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 29 އޯގަސްޓް 00:55

6.7

ދެކުނު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 25 އޭޕުރީލް 01:00

4.1

އުތުރު ސުމަތުރާ، އިންޑޮނީސިއާ

އަންގާރަ, 22 މާރިޗު 11:27