2021 ޖޫން މަހު ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ހުކުރު, 18 ޖޫން 2021

މިއަހަރު (2021) ޖޫން މަހު ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމުކޮށް މިމަހު ވެހޭވަރަށްވުރެ 10% މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 

(މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 

https://meteorology.gov.mv/downloads/19/view