2023 އޮގަސްޓް އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ބުދަ, 2 އޯގަސްޓް 2023

2023 އޮގަސްޓް ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރުވުން އެކަށީގެން ވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ މަތި ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)