2022 އޮގަސްޓްގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ހުކުރު, 5 އޯގަސްޓް 2022

މިއަހަރު (2022) އޮގަސްޓްގައި އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް، އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ބެލެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ އަތޮޅުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑުގައި އަދި ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް