ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ދުވަސް، 23 މާރިޗު 2022

ބުދަ, 23 މާރިޗު 2022

މޫސުމާބެހޭ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އޮފީހުގެ އައު ވެބްސައިޓާއި މޮބައިލް އެޕް އަށް އިތުރު ކުރެވުނު ބައި (ވާރޭފެން ނެގޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ސަރަޙައްދު) އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރުމެންޓް، ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް