2022 ޖުލައި ގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ބުރާސްފަތި, 7 ޖުލައި 2022

މިއަހަރު (2022) ޖުލައިގައި ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއްއަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރުވުން އެކަށީގެން ވޭ. އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް