2021 މެއި މަހަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާ ކުރާގޮތް

އަންގާރަ, 4 މޭ 2021

މިއަހަރު (2021) މެއި މަހު ރާއްޖޭގެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމު މިންވަރަށްވުރެ 10% އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެއެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

(މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 

https://meteorology.gov.mv/downloads/16/view