2022 ޑިސެމްބަރަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ހޯމަ, 5 ޑިސެމްބަރު 2022

2022 ޑިސެމްބަރުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ މަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)