2023 އެޕްރީލް އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ބުދަ, 5 އޭޕުރީލް 2023

2023 އެޕްރީލް ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން ގިނަހިސާބުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)