2022 ޖަނަވަރީގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

އާދީއްތަ, 16 ޖަނަވަރީ 2022

މިއަހަރު (2022) ޖަނަވަރީގައި ވާރޭ ވެހޭމިންވަރު މިމަހު އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަަމަވެސް އެެހެން ހިސާބުތަކަށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ.

 

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)