2021 ޑިސެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ބުދަ, 1 ޑިސެމްބަރު 2021

މިއަހަރު (2021) ޑިސެމްބަރުގައި އެންމެ އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެން ވޭ. ނަަމަވެސް އެެހެން ހިސާބުތަކަށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މި ޑިސެމްބަރުމަހު ފިނިހޫނުމިން އުުތުރު އަތޮޅުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުރިނަމަވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި، އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)