2021 ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ހުކުރު, 30 އޭޕުރީލް 2021

މިއަހަރު (2021) ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެހޭ ވާރޭ، އާންމު މިންވަރަށްވުރެ 10% މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ އުތުރާއި އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށްވެސް ވެހޭވަރަށް ވާރޭ ވެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ

 

(މީގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

https://meteorology.gov.mv/downloads/15/view