2022 ނޮވެންބަރަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ބުދަ, 9 ނޮވެމްބަރު 2022

2022 ނޮވެންބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށް ވުރެ މަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ދަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)