2023 ޖޫން އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ހޮނިހިރު, 17 ޖޫން 2023

2023 ޖޫން ގައި އެންމެދެކުނު ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް އެހެން ހިސާބުތަކަށް މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރުވުން އެކަށީގެން ވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ މަތި ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)