2023 އޮކްޓޫބަރ އަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ހޯމަ, 2 އޮކްޓޯބަރު 2023

2023 އޮކްޓޫބަރ ގައި ގިނަ ހިސާބުތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ މަތި ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)