2022 އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހަށް ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ހޯމަ, 3 އޮކްޓޯބަރު 2022

 

2022 އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު، ޑިސެމްބަރު މި 3 މަހު، ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ފިނިހޫނުމިން އެންމެ މަތި ވާވަރު ތަންކޮޅެއް ދަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

ފިނިހޫނުމިން އެންމެ ދަށް ވެގެން ދާވަރު، އުތުރު އަތޮޅުތަކާއި މެދުރާއްޖެތެރޭ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ދަށް ވާނެ. ނަމަވެސް ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި އާންމު މިންގަނޑަށްވުރެ މަތި ވުން އެކަށީގެންވޭ.

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)