2021 ނޮވެމްބަރުގައި ރާއްޖެސަރައްދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ހޯމަ, 8 ނޮވެމްބަރު 2021

މިއަހަރު (2021) ނޮވެމްބަރުގައި ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް އެންމެދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ މިމަހު ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެ  ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)