2023 ޖަނަވަރީއަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ބުދަ, 4 ޖަނަވަރީ 2023

 

2023 ޖަނަވަރީގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރު ވުމަކީ އެކަށީގެން ވާކަމެއް. ނަމަވެސް އެހެން ހިސާބުތަކަށް މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ މަދު ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުންނާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ.

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)