އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހަށް ލަފާކުރާ މޫސުން

ބުރާސްފަތި, 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މިއަހަރު (2021) އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހު ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މިދުވަސްވަރު އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނަމަވެސް އެންމެ އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މިދުވަސްވަރު  މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކާއި ދެކުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ހޫނުމިން ތަންކޮޅެއް މަތި ވާނެއެވެ

(ތަފްސީލު ރިޕޯޓް)